[VNPOST] – Phần mềm Tiếp nhận hồ sơ HCC | Trả kết quả giải quyết TTHC đăng ký tại CQHC (PPA)Mô tả: Khách hàng đến cơ quan hành chính nộp hồ sơ, đăng ký với cơ quan hành chính về việc nhận kết quả GQTTHC qua đường Bưu điện. Khi cơ quan hành chính có kết quả GQTTHC, nhân viên tại bưu cục đầu mối nhận kết quả GQTTHC để chuyển cho khách hàng.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

One response to [VNPOST] – Phần mềm Tiếp nhận hồ sơ HCC | Trả kết quả giải quyết TTHC đăng ký tại CQHC (PPA)

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *