Tuần 23 Ngày 17/04/2020 Lịch sử 9: Chủ đề 1:Cách mạng Việt Nam trong những năm 1930-1939Link bài tập: Được đính kèm phần mô tả Tuần 23 Ngày 17/04/2020 Lịch sử 9: Chủ đề 2: Cuộc vận động tiến tới Cách mạng tháng Tám năm 1945 (bài 22, 23)

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *