Tiếng Anh lớp 4 – Unit 3 – What day is it todayTiếng anh cho trẻ, giúp trẻ tự học tiếng anh tại nhà với chương trình tiếng anh mới của bộ giáo dục và đào tạo
Hướng dẫn trẻ cách phát âm, ghép từ và đọc từ mới, Trẻ có thể tự học dưới sự hướng dẫn của thầy cô trong video.
#englishforkid #tienganhlop4
#Học_tiếng_anh_online #english_online #tiếng_anh_cho_bé english_for_kid

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/cong-nghe

35 responses to Tiếng Anh lớp 4 – Unit 3 – What day is it today

  1. :&$*#*/*÷£/€2€/*'!÷*$&$£×*/*#&/×*/!'!=£$&/*÷€=£"/!$=(/*:?$?^!$*/÷*:*$*:&*$/!$^*÷93757948295845%9=£/£^*/=/*:÷*/!$!/*$*/*$^*$*^*÷£"*$"*÷838482948588284384828=€$€$€"&=7:€"/*$8/£$*=(*/$/*!"!#×€/8÷8%*:€$/&=€/&$"*×&(*&$&÷€/&=*$/*÷*/*#£/!#*/!/€64&×&&/&*&(/$*_&(*,(€::£$*/*$*=*×(*%2£/£$!/*#(/€3847🐉🐉🐉🐉🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐯🐯🐯🐯🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆/*$*#*/!!×€÷×€*/×*=€$*#*/*$/£$*×8/*:*'!/£×/8#£/*÷:&/*/*=¥$*:/&=*=8:€:&$*:*:&*=$€€/#€:*/(÷*:*'**:$€:*"*÷(/*:**$:€$*/&:&*÷=&:$££/$*:&*=€÷*"!"&$ &&÷&"$*/€#£/*"*/*$*/*#€:*=*/*:*$€$£$€/€÷8^€:€÷£^€÷£:£:"*÷*:!"!$*:*$£:€$*/£:£$£:*"*:*"*"€$£:* €=&:& ÷*:*':*"*:*$*:*€$:*:*$* */*:"*$*:€$*:÷£:€:8#£:££:$/€/€ $*/£$/€$*/*÷*^€÷djfjejfjdj=*$*$*$£$£/£€/€÷*/**'/*(#:*$**/"*?$",(/#(:*$*:*÷*:*"*/*'**:$*/*÷*:*'*/*"*$*:**/:*"*:*$(/($*:*$*:*#?:?"*/*'*"*$*"*/*$£:€$(:*$*"&/'€&%÷(/*"*$*"*/*"€=€%($*÷€/*/$£€/×£:€"*=?"*$*"*$€ *$*/*$*/*÷€^*$/*#($*#*/*/*/**:$*/*#*/*$*:*$*"*=€"£%!#*:*'*/*#"**"?/$*/€$*"*=*"*#?$*$*:*'*:*$:*$*"*/*$:

  2. 👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻👺👺👺👺👺👺👺👺👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹÷$#*/*×*$*/*÷/**÷£/£÷/£1383857384849295€$*$*049475$**/*73824339475902582903838248488÷£/*"*/*!"£@€-'€$**'$*#*$¥/¥÷£/£×£$£#/£÷*/(/($£#£/£$£#£$£$£/£÷*/£$£÷9÷9$9=£$£$*3=*#£$*÷*#£"*#*/&$*#*/*$*'£$*2948384$£$*$$(38£$"*$($(÷93$£*:*÷3$£*$*$*$$*=€*$?'?$!"*÷*/?×*$*÷*$*÷*$*÷*3£=8=8382957=7$7737=7="*÷

  3. 🩱🥻👘👔👕👖👙👚👗👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👛👛👛👛👛👛🩳👙👙🩳👙👔👙🦺😆🇻🇳😊😄😉😆😁😂

  4. Rất hay💗💗💗💗💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *