Think Future, Think EducationWhat kind of education can create a brilliant generation?
How does Logical Thinking decide the future of the country?
Japanese and their discipline mind as well as their creativity has been recognized by the whole world.
So let’s take a look at the picture of 20 years later and see how should we prepare for our children’ future, and how should we apply Japanese educational method in our country, Vietnam?

Loại hình giáo dục nào sẽ cho chúng ta một thế hệ siêu việt?
Logical Thinking quyết định tương lai một quốc gia bằng cách nào?
Người Nhật và lối tư duy kỷ luật cũng như khả năng sáng tạo của họ đã được cả thế giới công nhận.
Chúng ta hãy cùng theo dõi bức tranh 20 năm sau và xem xem liệu ta nên chuẩn bị thế nào cho tương lai con em chúng ta, và chúng ta nên ứng dụng phương thức giáo dục của người Nhật vào Việt Nam, quốc gia của chúng ta ra sao?

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giai-tri

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *