Thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021 lần 1 – Chuyên Quốc học HuếCâu 2: Hợp chất hữu cơ X (C8H15O4N) tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ gồm muối đinatri glutamat và ancol. Số công thức cấu tạo của X là
A. 3. B. 5. C. 4. D. 6.
Câu 5: Cho sơ đồ chuyển hóa:
CH4 → X → Y → Z →T → M.
Biết X, Y, Z, T, M là các hợp chất hữu cơ. Các chất Z, M lần lượt là
A. CH3CHO và CH3COOC2H3. B. CH3CHO và C2H3COOC2H3.
C. C2H2 và CH3COOH. D. C2H5OH và CH3COOC2H3.
Câu 6: Cho a mol bột Mg vào dung dịch chứa b mol CuSO4 và c mol FeSO4. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch chứa 2 muối. Mối liên hệ giữa a, b, c là
Câu 8: Trung hòa hoàn toàn 8,88 gam một amin (bậc một, mạch cacbon không phân nhánh) bằng axit HCl, tạo ra 17,64 gam muối. Amin có công thức là
Câu 9: Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly-Ala (mạch hở) bằng dung dịch KOH vừa đủ, thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được 2,4 gam muối khan. Giá trị của m là
A. 1,46. B. 1,36. C. 1,64. D. 1,22.
Câu 17: Một dung dịch chứa x mol Ca2+, y mol Mg2+, z mol Cl-, t mol HCO3-. Biểu thức liên hệ giữa x, y, z, t là
A. x + y = 2z + 2t. B. 3x + 3y = z + t. C. x + y = z + t. D. 2x + 2y = z + t.
Câu 33: Cho 39,6 gam hỗn hợp gồm K2CO3 và KHSO3 vào 147 gam dung dịch H2SO4 20%, đun nóng đến khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch X. Dung dịch X chứa các chất tan là
A. K2SO4. B. K2SO4 và H2SO4.
C. K2SO4, KHSO3, KHSO4. D. K2SO4, KHSO3.
Câu 34: Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức. Cho m gam X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng, thu được 17 gam một muối và 12,4 gam hỗn hợp Y gồm hai anđehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Tỉ khối hơi của Y so với H2 là 24,8. Cho m gam X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được tối đa a gam Ag. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m và a lần lượt là
A. 25,15 và 108. B. 25,15 và 54. C. 19,40 và 108. D. 19,40 và 54.
Câu 35: Hỗn hợp M gồm ancol X, axit cacboxylic Y (đều no, đơn chức, mạch hở) và este Z tạo ra từ X và Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam M cần dùng vừa đủ 0,18 mol O2, sinh ra 0,14 mol CO2. Cho m gam M trên vào 500 ml dung dịch NaOH 0,1M đun nóng, sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch N. Cô cạn dung dịch N còn lại 3,68 gam rắn khan. Công thức của Y là
A. CH3COOH. B. HCOOH. C. C3H7COOH. D. C2H5COOH.
Câu 36: Hỗn hợp M gồm CH3CH2OH, CH2=CHCH2OH, CH3COOH, CH2=CHCOOH, HCOOCH3. Đốt cháy hoàn toàn m gam M cần dùng vừa đủ 0,4 mol O2, thu được 0,35 mol CO2 và 0,35 mol H2O. Mặt khác, cho m gam M trên tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch Ba(OH)2 nồng độ x%. Giá trị của x là
A. 68,40. B. 17,10. C. 34,20. D. 8,55.
Câu 37: Hỗn hợp khí X gồm CO, CO2 và N2, tỉ khối của X so với H2 là 19. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với 100 ml dung dịch Y chứa NaOH 2M và Na2CO3 1,5M, thu được dung dịch Z. Cho Z tác dụng với lượng dư dung dịch CaCl2, sau khi kết thúc phản ứng thu được 10 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 13,3. B. 30,4. C. 9,5. D. 15,2.
Câu 39: Có các kết luận sau:
(1) Từ glyxin, alanin và valin sẽ tạo ra được 6 tripeptit chứa đồng thời glyxin, alanin và valin.
(2) C8H10O có 4 ancol thơm khi bị oxi hóa tạo ra sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương.
(3) C4H8 có 3 đồng phân mạch hở làm mất màu dung dịch brom.
(4) C4H11N có 4 đồng phân khi tác dụng với HCl tạo ra muối dạng RNH3Cl.
Số kết luận đúng là
A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.
Câu 40: Hòa tan hỗn hợp X gồm CuSO4 và Fe2(SO4)3 vào nước được dung dịch Y. Cho Fe dư vào dung dịch Y đến khi các phản ứng kết thúc thu được dung dịch Z có khối lượng bằng khối lượng dung dịch Y (bỏ qua sự thủy phân của các ion trong dung dịch và sự bay hơi của nước). Phần trăm khối lượng của CuSO4 trong X là
A. 26,32%. B. 73,68%. C. 63,20%. D. 5,40%.

Kênh chia sẻ bài giảng Hoá học miễn phí. Giải đáp bài tập Hoá học cho học sinh.
❤️❤️❤️ Link tổng hợp đề thi thử tốt nghiệp THPT:
❤️❤️❤️ Các bạn tải thêm nhiều tài liệu tại đây nhé:
#toiyeuhoahoc, #hoahoc, #thithutotnghiep2021

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

6 responses to Thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021 lần 1 – Chuyên Quốc học Huế

  1. Thầy đính chính một chút nhé các e ơi. Lời giải câu 32 trong video thầy giải sai nhé. Các em xem lời giải khác tại video này nhé: https://youtu.be/VSgqXH_Axms.
    Xin lỗi các em vì sự cố này!
    ❤️❤️❤️ Link đề thi: https://drive.google.com/file/d/1SGqsOzOOzDTPZwWSm1mjuQtQSTaUMupq/view?usp=sharing
    ❤️❤️❤️ Danh sách phát các đề thi thử 2021: https://www.youtube.com/watch?v=DNR2Fg65JrQ&list=PL-LL3hKRXqV8-VEABnYRxBMxrJ7M_NZwe

    ❤️❤️❤️ Các bạn tải thêm nhiều tài liệu tại đây nhé: https://bit.ly/3q5rSnK

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *