Thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá năm 2020 – Sở GD&ĐT Kiên GiangGiải chi tiết đề Thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá năm 2020 – Sở GD&ĐT Kiên Giang
Link đề thi:

Câu 47: Xà phòng hoá 3,52 gam este X được tạo ra từ axit đơn chức và ancol đơn chức bằng dung dịch NaOH vừa đủ được muối Y và ancol Z. Nung nóng Y với oxi thu được 2,12 gam muối, khí CO2 và hơi nước. Ancol Z được chia làm hai phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với Na vừa đủ thu được khí H2 có số mol bằng nửa số mol ancol phản ứng và 1,36 gam muối. Phần 2 cho tác dụng với CuO dư, nung nóng được chất hữu cơ T có phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của X là
A. CH3COOCH=CH2. B. C2H5COOCH3. C. CH3COOC2H5. D. HCOOC2H5.
Câu 51: Cho 12,4 gam hỗn hợp Na, K vào nước thu được dung dịch A và 4,48 lít khí (đktc). Trung hòa dung dịch A cần V lít dung dịch gồm H2SO4 0,5M và HCl 1M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 22. B. 25,55. C. 35,15. D. 29,1.
Câu 52: Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở đều tạo bởi axit cacboxylic với ancol, trong đó hai este có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Xà phòng hóa hoàn toàn 40,2 gam X bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 22 gam hỗn hợp Y gồm hai ancol đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và hỗn hợp Z gồm hai muối. Cho toàn bộ Y vào bình đựng dung dịch H2SO4 đặc ở 140oC để chuyển hết toàn bộ ancol thành ete thì thấy có 16,6 gam ete tạo ra. Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 0,45 mol O2, thu được Na2CO3, CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của este có phân tử khối nhỏ nhất trong X là
A. 18,40%. B. 59,70%. C. 36,82%. D. 44,78%.
Câu 58: Hợp chất X có công thức phân tử C10H8O4. Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):
C10H8O4 + 2NaOH → X1 + X2.
X1 + 2HCl → X3 + 2NaCl
nX3 + nX2 → Poli(etylen terephtalat) + 2nH2O
Cho các phát biểu sau:
(1) Số nguyên tử H trong phân tử X3 bằng 8.
(2) Dung dịch X2 hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch phức chất có màu xanh lam.
(3) Dung dịch X3 có thể làm quỳ tím chuyển màu hồng.
(4) Nhiệt độ nóng chảy của X1 cao hơn X3.
Số phát biểu đúng là
A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.
Câu 59: Cho 0,2 mol hỗn hợp E gồm chất X (CnH2n+4O4N2) và chất Y (CmH2m+3O2N) đều mạch hở tác dụng vừa đủ với 0,25 mol NaOH đun nóng, thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ gồm 21,25 gam hỗn hợp Z gồm hai muối (có cùng số nguyên tử cacbon) và 5,5 gam hỗn hợp hai khí làm quỳ tím ẩm hóa xanh có tỉ khối so với H2 là 13,75. Phần tram khối lượng muối có phân tử khối nhỏ hơn trong Z là
A. 64,69%. B. 57,88%. C. 77,18%. D. 40,09%.
Câu 75: Để hòa tan hết 38,36 gam hỗn hợp R gồm Mg, Fe3O4, Fe(NO3)2 cần 0,87 mol dung dịch H2SO4 loãng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 111,46 gam sunfat trung hòa và 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm hai khí không màu, tỉ khối hơi của X so với H2 là 3,8 (biết có một khí không màu hóa nâu ngoài không khí). Phần trăm khối lượng Mg trong R gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 28,15. B. 31,28. C. 10,80. D. 25,51.
Câu 77: Cho hỗn hợp H gồm Fe2O3 và Cu tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch X chứa 40,36 gam chất tan và một chất rắn không tan. Cho lượng dư dung dịch AgNO3 vào dung dịch X đến khi phản ứng kết thúc thì thu được 0,01 mol khí NO và m gam kết tủa Z. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Giá trị của m là
A. 91,84. B. 110,2. C. 107,7. D. 113,44.
Câu 80: Thủy phân hoàn toàn 7,02 gam hỗn hợp X gồm glucozơ và saccarozơ trong dung dịch H2SO4 thu được dung dịch Y. Trung hòa hết lượng axit trong dung dịch Y rồi cho phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 8,64 gam Ag. Phần trăm về khối lượng của saccarozơ trong hỗn hợp X là
A. 75,65%. B. 51,28%. C. 48,72%. D. 24,35%.

Kênh chia sẻ bài giảng Hoá học miễn phí. Giải đáp bài tập Hoá học cho học sinh.

#toiyeuhoahoc, #hoahoc, #hoahoc8, #hoahoc9, #hoahoc10, #hoahoc11, #hoahoc12,
#dethihockimonhoa, #giaibaitaphoa, #phuongphapgiainhanhhoahoc, #thptqg2020, #dethihocki, #thptquocgia, #matgochoa, #kienthucnentang,
#thithu2020, #thithutotnghiep

Website:
Fanpage:
Đăng kí kênh, theo dõi fanpage để ủng hộ Ad nhé!
Thank you so much!

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giai-tri

34 responses to Thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá năm 2020 – Sở GD&ĐT Kiên Giang

 1. Giải chi tiết đề Thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá năm 2020 – Sở GD&ĐT Kiên Giang
  Link đề thi: https://drive.google.com/file/d/1XhcMUwkwM9ks7o6nNcZK2ebJZ9tDaL_b/view?usp=sharing

  Câu 47: Xà phòng hoá 3,52 gam este X được tạo ra từ axit đơn chức và ancol đơn chức bằng dung dịch NaOH vừa đủ được muối Y và ancol Z. Nung nóng Y với oxi thu được 2,12 gam muối, khí CO2 và hơi nước. Ancol Z được chia làm hai phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với Na vừa đủ thu được khí H2 có số mol bằng nửa số mol ancol phản ứng và 1,36 gam muối. Phần 2 cho tác dụng với CuO dư, nung nóng được chất hữu cơ T có phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của X là

  A. CH3COOCH=CH2. B. C2H5COOCH3. C. CH3COOC2H5. D. HCOOC2H5.

  Câu 51: Cho 12,4 gam hỗn hợp Na, K vào nước thu được dung dịch A và 4,48 lít khí (đktc). Trung hòa dung dịch A cần V lít dung dịch gồm H2SO4 0,5M và HCl 1M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

  A. 22. B. 25,55. C. 35,15. D. 29,1.

  Câu 52: Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở đều tạo bởi axit cacboxylic với ancol, trong đó hai este có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Xà phòng hóa hoàn toàn 40,2 gam X bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 22 gam hỗn hợp Y gồm hai ancol đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và hỗn hợp Z gồm hai muối. Cho toàn bộ Y vào bình đựng dung dịch H2SO4 đặc ở 140oC để chuyển hết toàn bộ ancol thành ete thì thấy có 16,6 gam ete tạo ra. Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 0,45 mol O2, thu được Na2CO3, CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của este có phân tử khối nhỏ nhất trong X là

  A. 18,40%. B. 59,70%. C. 36,82%. D. 44,78%.

  Câu 58: Hợp chất X có công thức phân tử C10H8O4. Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):

  C10H8O4 + 2NaOH → X1 + X2.

  X1 + 2HCl → X3 + 2NaCl

  nX3 + nX2 → Poli(etylen terephtalat) + 2nH2O

  Cho các phát biểu sau:

  (1) Số nguyên tử H trong phân tử X3 bằng 8.

  (2) Dung dịch X2 hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch phức chất có màu xanh lam.

  (3) Dung dịch X3 có thể làm quỳ tím chuyển màu hồng.

  (4) Nhiệt độ nóng chảy của X1 cao hơn X3.

  Số phát biểu đúng là

  A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.

  Câu 59: Cho 0,2 mol hỗn hợp E gồm chất X (CnH2n+4O4N2) và chất Y (CmH2m+3O2N) đều mạch hở tác dụng vừa đủ với 0,25 mol NaOH đun nóng, thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ gồm 21,25 gam hỗn hợp Z gồm hai muối (có cùng số nguyên tử cacbon) và 5,5 gam hỗn hợp hai khí làm quỳ tím ẩm hóa xanh có tỉ khối so với H2 là 13,75. Phần tram khối lượng muối có phân tử khối nhỏ hơn trong Z là

  A. 64,69%. B. 57,88%. C. 77,18%. D. 40,09%.

  Câu 75: Để hòa tan hết 38,36 gam hỗn hợp R gồm Mg, Fe3O4, Fe(NO3)2 cần 0,87 mol dung dịch H2SO4 loãng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 111,46 gam sunfat trung hòa và 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm hai khí không màu, tỉ khối hơi của X so với H2 là 3,8 (biết có một khí không màu hóa nâu ngoài không khí). Phần trăm khối lượng Mg trong R gần nhất với giá trị nào sau đây?

  A. 28,15. B. 31,28. C. 10,80. D. 25,51.

  Câu 77: Cho hỗn hợp H gồm Fe2O3 và Cu tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch X chứa 40,36 gam chất tan và một chất rắn không tan. Cho lượng dư dung dịch AgNO3 vào dung dịch X đến khi phản ứng kết thúc thì thu được 0,01 mol khí NO và m gam kết tủa Z. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Giá trị của m là

  A. 91,84. B. 110,2. C. 107,7. D. 113,44.

  Câu 80: Thủy phân hoàn toàn 7,02 gam hỗn hợp X gồm glucozơ và saccarozơ trong dung dịch H2SO4 thu được dung dịch Y. Trung hòa hết lượng axit trong dung dịch Y rồi cho phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 8,64 gam Ag. Phần trăm về khối lượng của saccarozơ trong hỗn hợp X là

  A. 75,65%. B. 51,28%. C. 48,72%. D. 24,35%.

 2. Thầy ơi câu 78 phải là liên kết C=C của "gốc axit không no của chất béo"bị ôxi hóa mới đúng chứ ạ

 3. thầy ơi câu 43 nếu có cấu tạo là (ste)(ole)(pan)c3h5 thì thuỷ phân vẫn có ax pan và ax ole ạ . đề k viết là chỉ có 2 ax đó thôi nên em làm thêm 1 cấu tạo đó nữa ạ

 4. Cứ xem vid thầy là thấy hay với hiểu, cùng với thầy đồng hành trong 18 ngày còn lại thật sự tuyệt vời. Người thầy nhiệt huyết, khiêm tốn, giản dị nhưng lại rất có tâm huyết.
  Em tiếc là em chỉ vừa mới biết đến thầy vào 3 tuần trước. Em học hơi yếu phần chất béo, chưa biết làm bài khí than ướt nóng đỏ, dạng este phenol, cũng từ đó em biết đến thầy, xem vid thầy rất hiểu và em có đủ tự tin để giải quyết những bài mà em còn yếu.
  Mong thầy có nhiều sức khỏe để đồng hành với bọn em trong những ngày còn lại

 5. Gửi thầy, còn 19 ngày nữa thôi nhưng vừa sáng nay em mới tìm được chân lí là thầy, em mong nó không quá muộn! Thầy dạy dễ hiểu đầy đủ và có tâm nhất trong tất cả giáo viên mà em đg theo học hiện tại. Em mong là sao cmt này sẽ biết thêm thông tin về thầy, vì em chỉ có thể theo học thầy với những video trên youtube thôi! Hãy tiếp tục tiếp lửa cho tụi em trong 18 ngày sắp tới nhé thầy!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *