Thật Ngữ Phật Pháp Tiếng Anh l HK4 l ĐTT6 l Ngày 24- 01 – 2021Kinh Trung Bộ l HK4 l ĐTT6 l Ngày 24- 01 – 2021
BÀI: VITAKKASANTHANASUTTA ( KINH AN TRÚ TẦM)
Giáo Thọ: SC. TS. Liễu Pháp

Email:[email protected]
Điện thoại:
Hành chánh cơ sở 1: 028 38478779
Hành chánh cơ sở 2: 028 36206085
Giáo vụ cơ sở 2: 028 36209360
Đào tạo từ xa: 028 39990654

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *