Tập huấn chính sách IPS | P2: Thể chế và Quy trình chính sách ở Việt Nam | TS. Nguyễn Sĩ Dũng (1/5)Phần 2: THỂ CHẾ & QUY TRÌNH CHÍNH SÁCH Ở VIỆT NAM – TS. NGUYỄN SĨ DŨNG
Mô tả hệ thống chính trị và thể chế Việt Nam
Mô hình thể chế Việt Nam bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước (Quốc hội, Chính phủ, TAND & VKSND, Chính quyền địa phương); các tổ chức quần chúng nhân dân.

Khóa tập huấn nâng cao kỹ năng phân tích chính sách cho nhà báo là hoạt động được tài trợ bởi Quỹ Song Phương Anh Việt, Bộ Ngoại giao Anh và Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) trực tiếp thực hiện.
Hướng dẫn sử dụng khóa học:

Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS)
Website: | Email: [email protected]
Fanpage:

Xem thêm các bài viết Thông Tin và Truyền Thông: https://gizmondolive.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *