Sự tích Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch / Hung Vuong's death anniversary March 10 Lunar calendar#10/3amlich# #giotovuahung# #hungvuong#
Sự Tích Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3
Ngày 10 tháng 3 Âm lịch hàng năm được chọn làm ngày giỗ Tổ Hùng Vương để tưởng nhớ các Vua Hùng và nhắc nhở mọi người Việt Nam cùng tưởng nhớ thờ cúng Tổ tiên. Ngày giỗ tổ Hùng Vương hay còn gọi là “Lễ hội Đền Hùng” là một ngày lễ của Việt Nam, là ngày để tất cả mọi người cùng về đất nước Việt Nam này để tận hưởng được giá trị của sự bình yên và sự hi sinh của những đồng bào có công cùng các Vua Hùng dựng nước.

Truyền thuyết kể lại rằng: Kinh Dương Vương sinh một con trai, sau nối ngôi vua cha niên hiệu là Lạc Long Quân.

Lạc Long Quân lấy Âu Cơ sinh ra một bọc trăm trứng nở ra một trăm người con là tổ tiên của người Bách Việt.

Một hôm vua Lạc Long Quân bảo bà Âu Cơ: “Ta là giống Rồng, nàng là giống Tiên, thủy hỏa khắc nhau, chung hợp thật khó”.

Vì vậy, năm mươi người con theo mẹ lên núi, năm mươi người con theo cha về miền biển. Lạc Long Quân phong cho con trưởng Hùng Vương nối ngôi, làm vua.

Trải qua 18 đời, Hùng Vương thứ 18 đã nhường ngôi cho Thục Phán – An Dương Vương.

Để ghi nhớ công ơn của các Vua Hùng có công khai thiên, lập địa, vua Lê Thánh Tông năm 1470 và đời vua Lê Kính Tông năm 1601 sao chép đóng dấu kiềm để tại Đền Hùng, chọn ngày 11 và 12 tháng 3 âm lịch làm ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Đến thời nhà Nguyễn – năm Khải Định thứ 2 chính thức chọn ngày 10 tháng 3 Âm lịch làm ngày giỗ Tổ Hùng Vương để tưởng nhớ các Vua Hùng và nhắc nhở mọi người Việt Nam cùng tưởng nhớ thờ cúng Tổ tiên. / The Legend of the Hung King’s Anniversary 10/3
The 10th day of the third lunar month is chosen as the anniversary of the Hung Kings’ death anniversary to commemorate the Hung Kings and remind all Vietnamese people to commemorate the ancestor worship. Hung Vuong’s death anniversary, also known as “Hung Temple Festival” is a Vietnamese holiday, a day for everyone to return to this country to enjoy the value of peace and happiness. birth of fellow citizens and the Hung Kings to build the country. Legend has it that: Kinh Duong Vuong gave birth to a son, after joining his father’s reign as Lac Long Quan.

Lac Long Quan took Au Co to give birth to a hundred eggs hatching one hundred children, the ancestors of the Bach Viet people.

One day Lac Long Quan told Au Co: “I am like a Dragon, she is a Tien breed, hydrometeor engraved, it is very difficult.”

So, fifty children followed their mother to the mountain, fifty children followed their father to the sea. Lac Long Quan gave the eldest son Hung Vuong the throne and king.

After 18 years, the 18th Hung Vuong gave way to Thuc Phan – An Duong Vuong.

In order to remember the merits of Hung Kings who have made publicity, site, King Le Thanh Tong in 1470 and the reign of King Le Kinh Tong in 1601 copied and sealed in Hung Temple, choosing the 11th and 12th of the third lunar month. made the death anniversary of the Hung Kings.

By the time of the Nguyen Dynasty – the second year of Khai Dinh officially selected on March 10, the lunar calendar was used to commemorate the Hung Kings and reminded all Vietnamese people to commemorate the ancestor worship.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/phim

2 responses to Sự tích Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch / Hung Vuong's death anniversary March 10 Lunar calendar

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *