SỐ PHẬN CỦA NHỮNG THỨ VÔ DỤNG – Mục sư Dương Quang Thoại – Mác 11:1-21 – 06.01.2021SỐ PHẬN CỦA NHỮNG THỨ VÔ DỤNG

Mác 11:1-6. 1 Khi tới gần thành Giê-ru-sa-lem, bên làng Bê-pha-giê và làng Bê-tha-ni, ngang núi Ô-li-ve, Đức Chúa Giê-su sai hai môn đồ đi, 2 và phán rằng: Hãy đi đến làng ngay trước mặt các ngươi; vừa khi vào đó, thấy một con lừa con đương buộc, chưa có ai cỡi; hãy mở nó ra, dắt về cho ta. 3 Hoặc có ai hỏi các ngươi rằng: Vì sao làm điều đó? hãy đáp lại: Chúa cần dùng nó, tức thì họ sẽ cho dắt lừa về đây. 4 Hai người đi, thì thấy lừa con đương buộc ở ngoài trước cửa, chỗ đường quẹo, bèn mở ra. 5 Có mấy kẻ trong những người ở đó hỏi rằng: Các ngươi mở lừa con đó làm chi? 6 Hai người trả lời theo Đức Chúa Giê-su đã dặn; thì họ để cho đi.

– Chúa thường đến Giê-ru-sa-lem. Việc dắt con lừa không phải là phép lạ, mà là sự chuẩn bị từ trước. Chủ lừa biết Chúa sẽ cần lừa, đã thỏa thuận mật khẩu với nhau.
– Chúng ta cần có sự chuẩn bị trong mọi việc.
– Mọi việc Chúa làm đều đã có sắp đặt, không phải là bất ngờ xảy ra!
– Cưỡi ngựa: Ra trận – chiến đấu. / Cưỡi lừa cái: Hòa bình

Mác 11:7-10
7 Hai người dắt lừa con về cho Đức Chúa Giê-su, lấy áo mình trải trên nó; rồi Ngài cỡi lên. 8 Nhiều người trải áo mình trên đường; lại có kẻ rải nhánh cây chặt trong đồng ruộng. 9 Người đi trước kẻ theo sau đều la lên rằng: Hô-sa-na! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! 10 Phước cho nước đến, là nước vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!

– Hô-sa-na, tiếng Hê-bơ-rơ nghĩa là “xin cứu chúng tôi”
– Họ tung hô Chúa trong chiến thắng, nhưng không hiểu rằng chiến thắng của Đức Chúa Giê-su khác với suy nghĩ của họ.
– Cách đón tiếp hoàn toàn không phù hợp với Vua tình thương, cách ấy phù hợp với người nào chiến thắng kẻ thù của Israel.
– Giữa lúc mọi người nghĩ Chúa sẽ vào thành một cách lén lút thì Ngài đã ngang nhiên tiến vào nổi bật giữa dòng người.
– Chúa kêu gọi bằng tình thương lần cuối, một cách can đảm nhất!

Mác 11:11
11 Đức Chúa Giê-su vào thành Giê-ru-sa-lem, đến nơi đền thờ; đoạn, liếc mắt xem mọi sự chung quanh, thì trời đã tối, Ngài bèn ra, đặng đi tới làng Bê-tha-ni với mười hai sứ đồ.
– Chúa làm việc với đôi mắt mở to để quan sát tổng thể sự việc.
– Ngài quay về sự yên tĩnh của Bê-tha-ni. Trước khi phải chiến đấu với cuộc đời và con người, Ngài muốn yên lặng với Đức Chúa Trời!

Mác 11:12-14, 20-21 – Cây vả khô.
12 Sáng ngày, khi đã lìa làng Bê-tha-ni rồi, thì Ngài đói. 13 Vừa thấy đàng xa một cây vả có lá, Ngài đến đó xem hoặc có chi chăng; song, tới gần rồi, chỉ thấy có lá mà thôi, vì bấy giờ không phải mùa vả. 14 Ngài bèn cất tiếng phán cùng cây vả rằng: Chẳng hề có ai ăn trái của mầy nữa! Các môn đồ đều nghe lời ấy.
20 Sáng hôm sau, khi đi ngang qua, thấy cây vả đã khô cho tới rễ; 21 bấy giờ Phi-e-rơ nhớ lại chuyện đã qua, thưa cùng Ngài rằng: Thầy, coi kìa! Cây vả thầy đã rủa nay khô đi rồi. 22 Đức Chúa Giê-su cất tiếng phán rằng: Hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. 23 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi nầy rằng: Phải cất mình lên, và quăng xuống biển, nếu ngươi chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. 24 Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi.

– Câu chuyện có vẻ như Đức Chúa Giê-su nóng giận vô lý! Không phải mùa vả làm sao có trái vả?
– Thường khi cây vả có lá là có trái, đây không phải là mùa vả, nhưng cây nầy lại có nhiều lá!
– Nghĩa bóng: Có lá mà không có trái, như hứa hẹn mà không thực hiện. Dân Y-sơ-ra-ên chuẩn bị đón Đấng Mê-si, nhưng khi Ngài đến thì họ từ chối!
– Có lá mà không trái, như nói mà không làm!
– Cái gì vô dụng, nhất định phải gặp thảm bại.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

4 responses to SỐ PHẬN CỦA NHỮNG THỨ VÔ DỤNG – Mục sư Dương Quang Thoại – Mác 11:1-21 – 06.01.2021

  1. Cảm ơn Chúa đã cho em nghe bài học này. Cảm ơn mục sư. Bài học về cây vả rất thực tế, và làm em nhớ nhiều

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *