Quảng Ninh tiếp tục thực hiện cách ly xã hội đến 22/4/2020 | QTVQTV | Thực hiện thông báo kết luận của Thủ tướng chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, Quảng Ninh được xác định là tỉnh nằm trong nhóm địa phương…

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *