Phát triển các hợp tác xã ở Quảng NgãiPhát triển kinh tế tập thể đã trở thành chủ trương xuyên suốt và nhất quán của Đảng và Nhà nước. Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng đó Nhà nước đã có nhiều chính sách tạo động lực thúc đẩy HTX phát triển và bước đầu đã mang lại kết quả tích cực đối với kinh tế xã hội.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *