Phân tích cổ phiếu TCH – Liệu thị trường có vượt 1200 điểm?16:12 – Mã cổ phiếu SAB
19:21 – Mã cổ phiếu VCB, BID, TCB
24:16 – Mã cổ phiếu TCH
47:41 – Mã cổ phiếu NDN
48:26 – Mã cổ phiếu SAB
48:41 – Mã cổ phiếu MSN
49:06 – Mã cổ phiếu TCB
52:58 – Mã cổ phiếu FPT
53:37 – Mã cổ phiếu MWG
54:24 – Mã cổ phiếu VNM
55:31 – Mã cổ phiếu GTN
55:40 – Mã cổ phiếu DGW
56:04 – Mã cổ phiếu PET
56:13 – Mã cổ phiếu DBC
56:40 – Mã cổ phiếu VND
57:47 – Mã cổ phiếu HCM
58:18 – Mã cổ phiếu GVR
59:03 – Mã cổ phiếu SZC
59:12 – Mã cổ phiếu PHR
59:54 – Mã cổ phiếu ASM
1:01:17 – Mã cổ phiếu GMD
1:03:13 – Mã cổ phiếu HVN
1:03:28 – Mã cổ phiếu AST
1:04:28 – Mã cổ phiếu ACV
1:04:31 – Mã cổ phiếu BFC
1:04:44 – Mã cổ phiếu DGC
1:05:28 – Mã cổ phiếu NHA
1:06:16 – Mã cổ phiếu DTD
1:07:01 – Mã cổ phiếu BWA
1:07:31 – Mã cổ phiếu TDM
1:08:10 – Mã cổ phiếu VNM
1:08:26 – Mã cổ phiếu VEA
1:09:06 – Mã cổ phiếu GTN
1:09:38 – Mã cổ phiếu SHB
1:10:21 – Mã cổ phiếu AAS
1:11:13 – Mã cổ phiếu TDT
1:11:28 – Mã cổ phiếu VGT
1:11:43 – Mã cổ phiếu CTD
1:12:43 – Mã cổ phiếu GTN
1:12:41 – Mã cổ phiếu HNG
1:13:56 – Mã cổ phiếu CTD
1:14:16 – Mã cổ phiếu HBC
1:15:18 – Mã cổ phiếu VCR
1:15:54 – Mã cổ phiếu GEG
1:16:28 – Mã cổ phiếu BMP
1:16:38 – Mã cổ phiếu VPB, GMD, PVS, PVB
1:19:04 – Mã cổ phiếu PVD
1:19:54 – Mã cổ phiếu AAA
1:20:25 – Mã cổ phiếu MSB
1:22:06 – Mã cổ phiếu ADG
1:24:22 – Mã cổ phiếu AGG
1:25:17 – Mã cổ phiếu NKG, HPG

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *