Oct-04-20 – Được Phước Để Làm Nguồn Phước


Chương Trình của Chúa
Được phước để làm nguồn phước

Thi thiên 128 Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài! 2 Vì ngươi sẽ hưởng thành quả của tay mình, được phước và may mắn. 3 Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho sai trái; con cái ngươi ở chung quanh bàn ăn khác nào những chồi ô-liu. 4 Kìa người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước như thế. 5 Xin Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi; nguyện trọn đời ngươi được thấy sự phồn thịnh của Giê-ru-sa-lem. 6 Nguyện ngươi sẽ được thấy con cháu của con cháu mình! Nguyện sự bình an giáng trên Y-sơ-ra-ên!

A. Người được phước.
C 1. Phước cho người nào kính sợ Ðức Giê Hô Va, đi trong đường lối Ngài

Người được phước là người kính sợ Chúa.
Kính sợ Chúa có nghĩa gì?
Để giúp chúng ta hiểu kính sợ Chúa trong cuộc sống hằng ngày là gì tôi xin đề nghị một số việc:

1. Chúa là trọng tâm của đời sống
2. Chúa là trọng tâm của những gì chúng ta suy nghĩ.
3. Chúa là trọng tâm của mọi việc ta làm.
4. Chúa là khởi điểm của mọi việc.
5. Chúa là sức mạnh chúng ta nương nhờ trong mọi việc.
6. Chúa là Ðấng chúng ta tôn trọng hơn hết.
Trong mọi việc chúng ta làm, chúng tas làm vì sự vinh hiển của Chúa.

B. Người được phước đi trong đường lối Chúa
c.1… đi trong đường lối Ngài…

C. Công việc được phước
2 Vì ngươi sẽ hưởng thành quả của tay mình, được phước và may mắn.

a. Chúng ta ham thích phục vụ Chúa.
b. Chúng ta nhận được năng lực từ Chúa.
c. Công việc lao động được biến hoá từ lao động sang thờ phượng.

D. Gia đình hạnh phúc
3 Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho sai trái; con cái ngươi ở chung quanh bàn ăn khác nào những chồi ô-liu. 4 Kìa người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước như thế.

Vợ như cây nho thạnh mậu

Con ngồi quanh bàn

E. Thành phố được phước
5 Xin Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi; nguyện trọn đời ngươi được thấy sự phồn thịnh của Giê-ru-sa-lem. 6 Nguyện ngươi sẽ được thấy con cháu của con cháu mình! Nguyện sự bình an giáng trên Y-sơ-ra-ên!

Giêrêmi 29:5-7 ‘Hãy xây nhà mà ở; hãy trồng vườn cây mà ăn trái. 6 Hãy cưới vợ và sinh con trai con gái. Hãy cưới vợ cho con trai, gả chồng cho con gái để chúng sinh con đẻ cái. Hãy gia tăng dân số tại đó chứ đừng giảm đi. 7 Hãy tìm cầu sự thịnh vượng cho thành mà Ta đày các con đến.Hãy cầu nguyện với Đức Giê-hô-va cho thành ấy, vì sự thịnh vượng của nó là sự thịnh vượng của các con.’”

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/bat-dong-san

3 responses to Oct-04-20 – Được Phước Để Làm Nguồn Phước

  1. ❤Lời Chúa quá tuyệt vời! Đụng đến tâm linh người nghe, Amen sâu sắc với bài giảng của Ms Khánh. God bless all VBC! AMENNNN!!🙌🔥🙌🔥🙌

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *