Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Bài giảng số 149 – Chủ giảng: Thầy Thích Giác MãnThời gian qua, vì nhận thấy PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ rất thích hợp thời cơ và căn tánh của chúng sanh trong thời mạt pháp này, một chuyên lòng niệm Phật cầu sanh TỊNH ĐỘ.
Vì thấy bộ kinh Niệm Phật Ba La Mật lý sự viên dung, chỉ thẳng sự thù thắng của câu danh hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, nên chúng tôi đem chút sức mọn phát tâm giảng giải bộ kinh này, hòng giúp cho hành giả tu Tịnh độ vững chải hơn ba món tư lương trên con đường giải thoát và giác ngộ.
Bài giảng lời lẽ bình dị nên khó tránh khỏi các sai sót cũng kính mong bạn sen hoan hỷ bỏ qua.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Giảng tại: Tịnh Viện An Lạc – Đạo tràng: Đường về Cực Lạc

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *