KINH ĐẠI NIẾT BÀN & TRUNG BỘ TOÁT YẾU BÀI 14 TVPS 22 8 2020

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/bat-dong-san

3 responses to KINH ĐẠI NIẾT BÀN & TRUNG BỘ TOÁT YẾU BÀI 14 TVPS 22 8 2020

 1. Bài 9. Chính tri kiến kinh/ Sammāditthi Sutta/ Right view

  A. Tuệ tri thiện bất thiện:

  1. Chính tri kiến thành tựu

  Khi vị thánh đệ tử

  Tuệ tri thiện, bất thiện

  Cùng gốc rễ của chúng.

  2. Bất thiện gồm 10 điều:

  Sát sinh và trộm cắp,

  Tà hạnh trong các dục,

  Nói dối và đâm thọc,

  Ác khẩu và thêu dệt,

  Tham, sân cùng tà kiến.

  Gốc rễ của bất thiện

  Là tham, sân và si.

  3. Thiện là bỏ 10 ác

  Và gốc rễ của thiện

  Là không tham sân si

  Khi tuệ tri như vậy

  Nhổ tận tham tùy miên,

  Và kiến, mạn tùy miên,

  Không còn chấp "Tôi là",

  Vô minh diệt, minh sinh.

  B. Tuệ tri thức ăn:

  1. Bốn loại thức ăn này:

  Đoàn, xúc, tư niệm, thức,

  Khiến dòng sống tiếp tục

  Để tái diễn khổ sầu.

  2. Thức ăn này do "ái",

  Diệt ái, hết thức ăn,

  Phương pháp đoạn diệt ái

  Là Thánh đạo Tám ngành.

  3. Tuệ tri thức ăn này

  Theo nguyên lý Bốn Diệu

  Đệ tử sạch tham ái,

  Diệt khổ ngay hiện tại.

  4. Nhổ tận tham tùy miên

  Và kiến, mạn tùy miên

  Không còn chấp "Tôi là"

  Vô minh diệt, minh sinh.

  C. Tuệ tri Khổ:

  Khổ là sinh, già, chết

  Sầu bi khổ não ưu

  Kèm theo thân năm uẩn

  Nguồn gốc đống khổ này

  Là "ái" khiến tái sinh

  Tìm hỷ lạc cùng khắp:

  Dục, hữu và phi hữu.

  Muốn giải thoát khổ này

  Hãy từ bỏ khát ái,

  Đoạn diệt không dư tàn.

  Phương pháp đoạn diệt Khổ

  Là Tám ngành Thánh đạo.

  D. Tuệ tri Già chết:

  Hoặc tuệ tri Già chết

  Theo nguyên lý Bốn Diệu:

  Nỗi đau ê ẩm này

  Không có nếu không sinh,

  Muốn đoạn trừ Già chết

  Hãy đoạn trừ tái sinh,

  Con đường đoạn tận Sinh

  Là Tám ngành Thánh đạo.

  E. Tuệ tri Sinh:

  Hoặc tuệ tri về Sinh

  Cùng tập khởi, đoạn diệt.

  Sinh bắt nguồn từ Hữu

  [Khuynh hướng muốn có mặt],

  Nếu muốn đoạn diệt Sinh

  Thì đừng ham có mặt,

  Con đường đoạn diệt Sinh

  Là Tám ngành Thánh đạo.

  F. Tuệ tri Hữu:

  Hoặc tuệ tri về Hữu

  Tập khởi cùng đoạn diệt.

  Có ba loại hữu này:

  Dục, sắc và vô sắc.

  Hữu là do chấp thủ,

  Muốn có mặt ở đây.

  Con đường đoạn diệt Hữu

  Là Tám ngành Thánh đạo.

  G. Tuệ tri Thủ:

  Hoặc tuệ tri về Thủ,

  Tập khởi cùng đoạn diệt.

  Có bốn chấp thủ này

  Dục thủ và kiến thủ,

  Giới thủ và ngã luận

  Nguồn gốc thủ là Ái

  Diệt Ái thì Thủ diệt

  Con đường đoạn diệt Thủ

  Là Tám ngành Thánh đạo.

  H. Tuệ tri Ái:

  Hoặc tuệ tri về Ái

  Tập khởi cùng đoạn diệt.

  Ái gồm có sáu loại

  Yêu sắc, thanh, hương, vị,

  Xúc, và pháp vô hình.

  Nguồn gốc Ái là Thọ,

  Dứt Thọ thì Ái diệt.

  Con đường đoạn diệt Ái

  Là Tám ngành Thánh đạo.

  I. Tuệ tri Thọ:

  Hoặc tuệ tri về Thọ

  Tập khởi cùng đoạn diệt.

  Có sáu loại Thọ này

  Do có sáu giác quan

  Nên nguồn gốc của Thọ

  Là căn, trần tiếp xúc.

  Dứt Xúc thì Thọ diệt,

  Con đường đoạn diệt Thọ

  Là Tám ngành Thánh đạo.

  J. Tuệ tri Xúc:

  Hoặc tuệ tri về Xúc

  Tập khởi cùng đoạn diệt

  Có sáu loại Xúc này,

  Do có sáu giác quan,

  Nên nguồn gốc của Xúc

  Là mắt, tai, mũi, lưỡi,…

  Không giác quan, không Xúc.

  Con đường đoạn diệt Xúc

  Là Tám ngành Thánh đạo.

  K. Tuệ tri Sáu nhập:

  Hoặc tuệ tri Sáu nhập

  Qua đó sáu đối tượng

  Đi vào trong tâm thức

  Còn gọi "sáu giác quan".

  Nguồn gốc của Sáu nhập

  Chính là Danh và Sắc:

  Diệt được cái nguồn gốc

  Thì Sáu Nhập không sinh.

  Con đường đoạn Sáu Nhập

  Là Tám ngành Thánh đạo.

  L. Tuệ tri Danh sắc:

  Hoặc tuệ tri Danh sắc

  Sắc là thân vật lý,

  Phần tâm lý là Danh,

  Nguồn gốc nó là Thức.

  Diệt được cái nguồn gốc

  Thì Danh Sắc không sinh.

  Con đường đoạn Danh Sắc

  Là Tám ngành Thánh đạo.

  M. Tuệ tri Thức:

  Hoặc tuệ tri về Thức

  Gồm sáu loại tất cả

  Cùng tập khởi, đoạn diệt,

  Nguồn gốc nó là Hành.

  Diệt được cái nguồn gốc

  Thì Thức sẽ không sinh.

  Con đường đoạn diệt Thức

  Là Tám ngành Thánh đạo.

  N. Tuệ tri Hành:

  Hoặc tuệ tri về Hành

  Gồm ba: thân, ngữ, ý

  Cùng tập khởi, đoạn diệt

  Nguồn gốc là Vô minh

  Diệt được cái nguồn gốc

  Thì Hành sẽ không sinh

  Con đường đoạn diệt ấy

  Là Tám ngành Thánh đạo.

  O. Tuệ tri vô minh:

  Hoặc tuệ tri Vô minh

  Cùng tập khởi, đoạn diệt

  Vô minh là không sáng

  Đối với bốn chân lý.

  Vô minh do Lậu hoặc

  Diệt được gốc của nó

  Thì Vô minh cũng diệt

  Con đường đoạn Vô minh

  Là Tám ngành Thánh đạo.

  P. Tuệ tri Lậu hoặc:

  Hoặc tuệ tri Lậu hoặc

  Gồm dục, hữu, Vô minh

  Vô minh sinh ba hoặc

  Ba hoặc dưỡng Vô minh.

  Dứt sạch được Vô minh

  Thì không còn lậu hoặc.

  Con đường đoạn Lậu hoặc

  Là Tám ngành Thánh đạo.

  KẾT:

  Ai tuệ tri như vậy

  Là có chính tri kiến

  Có đức tin chân chính

  Thành tựu diệu pháp này.

  Bài 10. Niệm xứ kinh/ Satipaṭṭhāna Sutta/ The foundations of mindfullness.

  Có con đường độc nhất

  – Bốn cơ sở tưởng niệm –

  Khiến chúng sinh thanh tịnh

  Diệt sầu não khổ ưu,

  Thành tựu được chánh trí,

  Và chứng ngộ Niết bàn.

  Một, quán thân như thân,

  Hai, thọ như cảm thọ,

  Ba, quán tâm như tâm,

  Bốn, quán pháp như pháp.

  A. Quán thân:

  Quán thân mười bốn mục

  Thực hành vào mọi lúc

  Một, niệm hơi ra vào

  Dài ngắn đều ý thức.

  Hai, quán bốn uy nghi

  Lúc nằm, ngồi, đứng, đi.

  Ba, rõ biết thân hành

  Khi duỗi, co, cúi, ngước.

  Bốn, quán thân bất tịnh

  Tóc, lông, móng, răng, da.

  Năm, thân gồm bốn đại

  Chẳng có gì là "ta".

  Và đây chín giai đoạn

  Khi thân đã ra ma.

  Một là thây trương phình,

  Còn đâu vẻ đẹp xinh?

  Hai, côn trùng đục khoét,

  Không còn ra dáng hình.

  Ba, bộ xương dính thịt

  Với bốn đường liên kết.

  Bốn, còn máu và gân,

  Sâu kiến lại tranh phần.

  Năm là xương hết máu

  Nhưng còn dính liền gân.

  Sáu, bộ xương rời rã

  Rải rác khắp mộ phần.

  Bảy, xương màu vỏ ốc

  Theo gió bụi thời gian.

  Tám, một đống xương tàn.

  Trên đường về cát bụi,

  Tung bay giữa không gian,

  Đây là giai đoạn cuối.

  Quán sát thân thể này

  Bản chất là như vậy:

  Sinh ra rồi già chết

  Không thể nào khác hơn,

  Tỳ kheo sống chính niệm,

  Gột rửa hết tham ưu,

  Không nương tựa chấp trước

  Bất cứ gì trên đời.

  B. Quán thọ:

  Kế đến, quán cảm thọ,

  Là cảm giác thân, tâm

  Gồm ba loại: Khổ, vui,

  Và không vui không khổ.

  Tuệ tri từng cảm thọ

  Là nghe ngóng theo dõi

  Sinh, trú diệt của nó

  Chính niệm, gột tham ưu.

  C. Quán tâm:

  Có tham, tuệ tri "tham",

  Không tham, biết "không tham".

  Với sân, si, cũng vậy;

  Thâu nhiếp hay tán loạn;

  Quảng đại, không quảng đại;

  Hữu hạn hay vô thượng;

  Có định hay không định;

  Giải thoát, không giải thoát.

  Tuệ tri các tâm ấy

  Khi sinh khởi, diệt tận,

  Tỳ kheo sống chính niệm

  Để gột rửa tham ưu.

  D. Quán pháp:

  Quán pháp gồm năm mục

  Một, quán năm triền cái

  Tham, sân và ngủ gục,

  Trạo cử và hoài nghi.

  Hai, quán năm thủ uẩn

  Sắc, thọ, tưởng, hành, thức,

  Sinh khởi và đoạn diệt,

  Mỗi thứ cần biết rõ.

  Ba, quán sáu giác quan

  Cùng với sáu đối tượng:

  Tuệ tri kiết sử sinh

  Do trong ngoài tiếp xúc;

  Tuệ tri kiết sử diệt

  Tương lai sẽ không sinh.

  Tuệ tri các pháp ấy

  Khi sinh khởi, diệt tận,

  Tỳ kheo sống chính niệm

  Để gột rửa tham ưu.

  Bốn, quán bảy giác chi:

  Trước hết "Niệm" tuệ tri

  Chưa sinh, cần sinh khởi,

  Đã sinh, hãy viên thành.

  Trạch pháp, hỷ, tinh tấn,

  Khinh an, định và xả

  Sáu giác chi còn lại

  Cũng quán sát như trên.

  Tuệ tri các pháp ấy

  Khi sinh khởi, diệt tận,

  Tỳ kheo sống chính niệm

  Để gột rửa tham ưu.

  Năm, quán bốn thánh đế:

  Tuệ tri "Đây là Khổ,

  Đây là nguồn gốc Khổ,

  Đây là sự diệt Khổ,

  Đây là đường diệt Khổ."

  Tuệ tri các pháp ấy

  Khi sinh khởi, diệt tận,

  Tỳ kheo sống chính niệm

  Để gột rửa tham ưu.

  Không nương tựa chấp trước

  Bất cứ gì trên đời.

 2. Bài 6. Ước nguyện kinh/ Ākankheyya Sutta/ If a bhikkhu wish.

  1. Ðấng đạo sư nhắc nhủ

  Tỳ kheo sống phòng hộ

  Với Giới biệt giải thoát,

  Với chánh niệm, uy nghi,

  Và thấy được hiểm nguy

  Trong từng lỗi nhỏ nhặt,

  Bởi vì Giới dẫn đầu

  Trong tất cả thiện pháp.

  2. Nếu tỳ kheo ước nguyện:

  "Ðược pháp hữu yêu kính";

  "Ðược bốn vật cần dùng";

  Và "mong thí chủ mình

  Sẽ được quả báo lớn"

  Hãy viên mãn Giới luật,

  Thích sống nơi nhàn tịnh,

  Và siêng tu thiền định

  Ðể thành tựu tuệ quán.

  3. Nếu tỳ kheo ước nguyện:

  "Mong bà con dòng họ

  Lâm chung nghĩ đến mình

  Với tâm niệm hân hoan

  Sẽ được phước báo lớn."

  Nếu tỳ kheo ước nguyện:

  "Mong sợ hãi khổ vui,

  Không sợ hãi khiếp đảm"

  Hãy viên mãn Giới luật,

  Thích sống nơi nhàn tịnh

  Và siêng tu thiền định

  Ðể thành tựu tuệ quán.

  4. Nếu tỳ kheo ước nguyện:

  "Mong ta chứng bốn thiền,

  Ðược hiện tại lạc trú"

  "Mong ta chứng bốn Không,

  Thành tựu tịch tịnh trú".

  Hãy viên mãn Giới luật,

  Thích sống nơi nhàn tịnh

  Và siêng tu thiền định

  Ðể thành tựu tuệ quán.

  5. Nếu tỳ kheo ước nguyện:

  "Mong ta chứng Dự lưu,

  Diệt trừ ba kiết sử."

  "Mong ta chứng Nhất lai,

  Mỏng dần tham, sân, si."

  "Mong ta chứng Bất hoàn,

  Trừ năm "hạ kiết sử."

  Hãy viên mãn Giới luật,

  Thích sống nơi nhàn tịnh,

  Và siêng tu thiền định

  Ðể thành tựu tuệ quán.

  6. Nếu tỳ kheo ước nguyện:

  "Mong ta chứng thần thông,

  Biến hóa theo nhiều cách."

  "Mong ta chứng thiên nhĩ,

  Nghe đủ tiếng gần, xa."

  "Mong ta chứng tha tâm,

  Biết tâm niệm mọi người."

  "Mong ta chứng túc mạng,

  Biết các đời quá khứ."

  "Mong ta chứng thiên nhãn,

  Thấy sống chết chúng sinh."

  Nếu tỳ kheo ước nguyện:

  "Mong ta chứng lậu tận,

  Ðạt tâm, tuệ giải thoát.

  Ngay trong đời hiện tại."

  Hãy viên mãn Giới luật,

  Thích sống nơi nhàn tịnh

  Và siêng tu thiền định,

  Ðể thành tựu tuệ quán.

  Bài 7. Ví dụ tấm vải kinh/ Vatthūpama Sutta/ The simile of the cloth

  1. Như vải dơ đem nhuộm

  Sẽ có màu không đẹp

  Cũng vậy cõi ác dữ

  Chờ đợi tâm cấu uế.

  Như vải sạch đem nhuộm

  Sẽ có màu thuần tịnh,

  Cũng vậy cõi tốt lành

  Chờ đợi tâm hiền lương.

  2. Mười sáu cấu uế tâm

  Cần biết để tẩy trừ:

  Tà tham và giận dữ

  Phẫn uất và hiềm hận,

  Hư ngụy và não hại,

  Tật đố và xan tham

  Man trá và khi cuống,

  Ngoan cố và cấp tháo

  Ngã mạn và thượng mạn

  Kiêu căng và phóng dật.
  Bài 8. Ðoạn giảm kinh/ Sallekha Sutta/ Effacement.

  1. Chẳng phải tu khổ hạnh

  Mà gọi là đoạn giảm,

  Chẳng phải chứng bốn thiền

  Mà gọi là đoạn giảm,

  Chẳng phải chứng bốn Không

  Mà gọi là đoạn giảm.

  Bốn thiền trong pháp Phật

  Gọi là "hiện tại lạc".

  Còn bốn định vô sắc

  Gọi là "tịch tịnh trú".

  Nghĩa của sự đoạn giảm

  Trong giáo pháp Như lai

  Là trừ tâm uế nhiễm

  Ðể đoạn ác, giảm ngu.

  2. Ðoạn giảm được thực hiện

  Khi bỏ mười bất thiện

  Của thân, lời và ý;

  Từ bỏ tám tà đạo

  Tà trí, tà giải thoát;

  Bỏ hôn trầm, trạo cử

  Từ bỏ nghi, bất tín,

  Vô tàm và vô quý,

  Nghe ít và biếng nhác,

  Thất niệm và đần độn,

  Phẫn nộ và oán hận,

  Hư ngụy và não hại,

  Tật đố và xan tham,

  Man trá và khi cuống,

  Ngoan cố và cấp tháo,

  Mạn, quá mạn, khó nói,

  Ác hữu và phóng dật,

  Nhiễm trước thói thế tục

  Cố chấp ý kiến mình

  Và tính khó hành xả.

  3. Người nào tâm hết sạch

  Tất cả ô nhiễm này

  Dù có ăn vị ngon

  Cũng không thành chướng ngại.

  Tâm biến mãn mười phương

  Với từ, bi, hỷ, xả,

  Thoát khỏi các lậu hoặc,

  Sanh tận, phạm hạnh thành.

  4. Ấy gọi là tắm rửa

  Bằng gột rửa nội tâm.

  Kẻ ngu tưởng tắm sông

  Tẩy trừ được tội lỗi,

  Nhưng sông nào rửa được

  Những nghiệp ác đã làm?

  Ðừng mê tín dị đoan

  Ðể tha hồ tạo ác.

  5. Với người sống thanh tịnh,

  Không tạo mười bất thiện,

  Không cần sông tẩy tội,

  Ngày nào cũng tốt lành.

 3. Ôn bài KINH TRUNG BỘ TOÁT YẾU

  Bài 1. Pháp môn căn bản kinh/ Mūlapariyāya sutta/ The root of all things.

  Gốc rễ của đau khổ

  Là hỷ tham các pháp

  Vật chất và tinh thần

  Pháp phàm và pháp thánh:

  Bốn đại và ba cõi

  Cùng "niết bàn hiện tại".

  Sở dĩ có hỷ tham

  Vì tưởng tri bốn đại

  Cùng tất cả pháp khác

  Là "tôi" và "của tôi".

  Nhờ liễu tri các pháp

  Không "tôi", không "của tôi"

  Như lai không dục hỷ

  Bất cứ một pháp nào.

  Phăng tận nguồn khổ đau:

  Ái thủ đưa đến Hữu

  Từ Hữu, có Sinh, Già

  Bệnh, Chết và Sầu ưu.

  Do liễu tri như vậy

  Từ bỏ mọi Ái dục

  Tận trừ tham, mạn, kiến

  Ðạt vô thượng an ổn.

  Bài 2. Tất cả lậu hoặc kinh/ Sabbāsava Sutta/ All the taints

  Muốn tận trừ nhiễm ô

  Phải biết rõ thấy rõ:

  Biết tác ý như lý

  Thấy gì "không như lý".

  "Như lý" là cách nghĩ

  Khiến ô nhiễm không sinh

  Lại có thể diệt trừ

  Nhiễm ô đã sinh khởi.

  Có bảy cách trừ mê:

  Tri kiến và phòng hộ

  Thọ dụng và kham nhẫn

  Tránh né và trừ diệt

  Giác chi là thứ bảy.

  Ðoạn trừ bằng tri kiến

  Là bỏ mọi tư duy

  Liên hệ đến bản ngã

  Và như lý tác ý

  Về Khổ, Tập, Diệt, Đạo

  Diệt trừ ba kiết sử

  Giới thủ, thân kiến, nghi

  Đoạn trừ nhờ phòng hộ

  Là gìn giữ sáu căn

  Tức giữ gìn cửa "ý"

  Khi tiếp xúc sáu trần.

  Ðoạn trừ bằng thọ dụng

  Là biết đủ không tham

  Bốn vật dụng cần dùng

  Cốt vượt qua biển khổ.

  Ðoạn trừ bằng kham nhẫn:

  Những thống khổ khốc liệt

  Do người, vật gây nên

  Vui nhận không than oán.

  Ðoạn trừ nhờ tránh né

  Tránh mạo hiểm du hành

  Tránh giao du bất đáng

  Thì phiền não không sinh.

  Ðoạn trừ bằng trừ diệt

  Những ý xấu khởi lên

  Liên hệ dục, sân, hại

  Tỳ kheo phải dứt liền.

  Tu tập bảy giác chi

  Hướng ly tham, từ bỏ

  Ðoạn trừ các ô nhiễm

  Là diệt tận khổ đau.
  Bài 3. Thừa tự pháp kinh/ Dhammadāyāda Sutta/ Heir in the dhamma

  1. Ðệ tử thừa kế Pháp

  Hơn thừa tự vật chất

  Nếu chỉ thừa hưởng vật,

  Làm mang tiếng cả thầy.

  2. Thừa tự Pháp nghĩa là

  Những gì Phật dạy bỏ

  Ðệ tử hãy từ bỏ,

  Tức là mười sáu pháp:

  3. Tham lam và giận dữ

  Phẫn nộ và hiềm hận

  Giả dối và não hại

  Tật đố và xan lẫn

  Man trá và phản bội

  Ngoan mê và bồng bột

  Ngã mạn và tăng thượng

  Phóng dật và tự kiêu.

  4. Từ bỏ mười sáu pháp

  Ðào luyện tám thánh đạo

  Xứng kẻ thừa tự Pháp

  Hưởng Niết bàn an vui.

  Bài 4. Sợ hãi và khiếp đảm kinh/ Bhayabherava Sutta/ Fear and dread

  1. Muốn đắc các thiền chứng

  Và đoạn tận vô minh

  Cần núi rừng nương ở

  Với mười sáu điều kiện:

  Thân, khẩu, ý, thanh tịnh

  Cách sinh hoạt thanh tịnh,

  Không tham, sân, ít ngủ,

  Không trạo cử, hoài nghi

  Không khen mình chê người,

  Không sợ hãi, hám lợi,

  Không lười biếng, thất niệm,

  Không tán loạn, ngu đần.

  2. Phật chân chính quán sát

  Bản thân được như trên

  Nên Ngài không sợ hãi

  Khi độc cư núi rừng.

  Nhờ tinh tấn hành thiền

  Ngài chứng được ba minh:

  Canh một chứng túc mạng

  Nhớ hết các đời trước

  Ðại cương và chi tiết.

  Canh hai chứng thiên nhãn

  Sống chết và nghiệp báo

  Của các hạng chúng sinh

  Phật đều thấy tận tường.

  Canh ba chứng lậu tận

  Liễu tri cả bốn đế

  Như tối diệt, sáng sinh.

  Sau khi Ngài đắc đạo

  Vì thương tưởng hậu lai

  Vì hiện tại lạc trú

  Phật vẫn ở núi rừng.

  Bài 5. Không uế nhiễm kinh/ Anangana Sutta/ Without blemishes.

  A. Bốn hạng người

  1. Ðời có bốn hạng người:

  Có lỗi mà tự tri,

  Có lỗi, không tự tri

  Không lỗi cũng gồm hai:

  Tự biết, không tự biết.

  2. Hạng "có biết" là hơn:

  Như cái bát dơ dáy

  Chủ biết mà lau chùi

  Thì sẽ thành bát sạch.

  Cũng thế, người có lỗi

  Tự biết, lo sửa đổi

  Sẽ thành người trong sạch

  Chết mang theo nghiệp lành.

  3. Có lỗi không tự biết

  Như bát dơ càng dơ

  Vì lâu ngày không rửa;

  Người xấu không tự biết

  Chết mang theo xấu xa.

  4. Người tốt không tự biết,

  Lại giao du bạn xấu,

  Ðam mê theo thanh sắc,

  Lâu ngày thành kẻ hư.

  Như cái bát trong sáng

  Mà đem liệng đống rác,

  Hoặc chứa toàn thứ dơ,

  Ði đời cái bát sạch.

  5. Người tự biết không lỗi,

  Lo tu quán bất tịnh,

  Không rơi vào tham, sân,

  Chết với tâm vô nhiễm.

  Như cái bát trong sáng,

  Chủ lại siêng lau chùi,

  Không để bám bụi bặm,

  Càng ngày càng sáng trong.

  B. Cấu uế của tâm:

  6. Các ác bất thiện pháp,

  Và cảnh giới của dục,

  Ấy gọi là đồng nghĩa,

  Với cấu uế của tâm.

  7. Thầm mong đợi một đường,

  Việc xảy ra một nẻo,

  Nên phẫn nộ bất mãn,

  Ðây gọi là cấu uế.

  8. Khi lỡ phạm giới tội,

  Cầu mong đừng ai biết,

  Người biết, bèn nổi sân,

  Ðây gọi là cấu uế.

  9. "Mong họ quở trách ta,

  Chỗ kín đáo một chút,

  Chớ đừng giữa công khai",

  Sự xảy ra ngược lại,

  Bị quở trách giữa tăng,

  Ðương sự bèn nổi sân,

  Ðây gọi là cấu uế.

  10. "Ước chi người đồng đẳng,

  Quở trách tội lỗi mình",

  Thực tế không được vậy,

  Bị người dưới chơi leo,

  Hậm hực, lòng bất mãn,

  Ðây gọi là cấu uế.

  11. Tại giảng đường, học Pháp,

  Thầm mong thầy gọi mình,

  Thầy lại gọi người khác,

  Lòng bất mãn không vui,

  Ðây gọi là cấu uế.

  12. "Mong ta được dẫn đầu,

  Khi vào làng khất thực,"

  Hóa ra người dẫn đầu

  Lại là tỳ kheo khác,

  Mình bất mãn không vui,

  Ðây gọi là cấu uế.

  13. "Mong tại nơi thọ thực,

  Ta ngồi chỗ tốt nhất,

  Ðược thức uống tốt nhất,

  Và thực phẩm hảo hạng."

  Một tỳ kheo khác được,

  Những gì ta thầm mong,

  Ta phẫn nộ, bất mãn,

  Ðây gọi là cấu uế.

  14. "Mong sau khi ăn xong,

  Ta thuyết tùy hỷ pháp."

  Nhưng sự tình xảy ra:

  Là tỳ kheo khác thuyết.

  Ta phẫn nộ, bất mãn,

  Ðây gọi là cấu uế.

  15. Khi bốn chúng tụ tập,

  Tại một ngôi tịnh xá,

  Tỳ kheo ấy thầm mong,

  Mình được mời giảng pháp,

  Nhưng sự tình xảy ra:

  Một tỳ kheo khác giảng.

  Ta phẫn nộ, bất mãn,

  Ðây gọi là cấu uế.

  16. "Mong ta được bốn chúng

  Lễ bái và cúng dường."

  Nhưng một tỳ kheo khác

  Ðã được địa vị ấy.

  Ta phẫn nộ, bất mãn,

  Ðây gọi là cấu uế.

  17. "Mong ta sẽ có được

  Những vật dụng tối thắng

  Về tứ sự cúng dường."

  Nhưng người được, ta không,

  Ta phẫn nộ, bất mãn,

  Ðây gọi là cấu uế.

  18. Nơi vị tỳ kheo nào

  Chưa đoạn trừ cấu uế,

  Dù có tu khổ hạnh,

  Cũng không đáng tôn sùng.

  Nơi vị tỳ kheo nào

  Ðã đoạn trừ cấu uế,

  Dù không tu khổ hạnh,

  Cũng đáng được tán dương.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *