Kiểm soát thủ tục hành chính ngay từ khi xây dựng Dự thảo văn bảnViệc kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện ngay khi dự thảo quy định về thủ tục hành chính và được tiến hành thường xuyên, liên tục trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.Bạn đọc Nguyễn Văn Hà, trú tại quận Hoàng Mai hỏi, việc kiểm soát và ban hành thủ tục hành chính được thực hiện như thế nào?Vấn đề bạn hỏi, báo PL XH xin giải đáp như sau Theo Nghị định số 63 . 2010 . NĐ CP về kiểm soát thủ tục hành chính TTHC thì việc kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện ngay khi dự thảo quy định về thủ tục hành chính và được tiến hành thường xuyên, liên tục trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.Kiểm soát thủ tục hành chính phải bảo đảm thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, cải cách hành chính . bảo đảm điều phối, huy động sự tham gia tích cực, rộng rãi của tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân vào quá trình kiểm soát thủ tục hành chính.Đồng thời, kịp thời phát hiện để loại bỏ hoặc chỉnh sửa thủ tục hành chính không phù hợp, phức tạp, phiền hà . bổ sung thủ tục hành chính cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tế . bảo đảm quy định thủ tục hành chính đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đối tượng và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.Nghị định số 63 . 2010 . NĐ CP cũng nêu rõ TTHC được quy định phải bảo đảm các nguyên tắc sau Đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện . Phù hợp với mục tiêu quản lý hành chính nhà nước . Bảo đảm quyền bình đẳng của các đối tượng thực hiện thủ tục hành chính . Tiết kiệm thời gian và chi phí của cá nhân, tổ chức và cơ quan hành chính nhà nước . Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả của các quy định về thủ tục hành chính . thủ tục hành chính phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định trên cơ sở bảo đảm tính liên thông giữa các thủ tục hành chính liên quan, thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng, minh bạch, hợp lý . dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp Luật có quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan nào, cơ quan đó phải có trách nhiệm hoàn chỉnh.Thủ tục hành chính phải được quy định trong văn bản quy phạm pháp Luật do Chính phủ ban hành hoặc trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành . do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành.

Xem thêm các bài viết Hành Chính và Dịch Vụ: https://gizmondolive.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *