Hóa 10.Bài 17: Liên Kết Cộng Hóa TrịNội dung video

1. Bài cũ: liên kết hóa học – qui tắc bát tử – liên kết ion 0:20

2. Liên kết cộng hóa trị
Định nghĩa 1:00
Thí dụ 1: Phân tử H2 1:31
Thí dụ 2: Phân tử N2 2:23
Thí dụ 3: Phân tử HCl 4:38
Liên kết cộng hóa trị phân cực (hay có cực) 5:52
Thí dụ 4: Phân tử CO2 7:38
Liên kết cho-nhận 14:43
Thí dụ 5: Ion NH4+ 15:06
Thí dụ 6: Phân tử SO2 17:03

3. Tính chất các chất có liên kết cộng hóa trị 18:47

4. Giải thích bằng sự xen phủ các obitan nguyên tử
Điều kiện để có thể xảy ra xen phủ 19:27
Thí dụ 7: Phân tử H2 20:00
Thí dụ 8: Phan tử HCl 21:27
Thí dụ 9: Phân tử Cl2 22:49
Thí dụ 10: Phân tử H2S 23:50

5. Tóm tắt bài học 26:20
Cách viết công thức electron với phân tử nhiều nguyên tử (có 3 nguyên tử trở lên) 27:26

6. Bài tập

Bài tập 1 10:52
Bài tập 2 11:39
Bài tập 3 13:25
Bài tập 4 25:04
Bài tập 5 26:48
Bài tập 6 29:04

Khi xem lại video này, các bạn có thể chọn đề mục cần xem lại bằng cách bấm vào mốc thời gian của đề mục ấy.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/cong-nghe

2 responses to Hóa 10.Bài 17: Liên Kết Cộng Hóa Trị

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *