HIỆP BÁ ĐẠO/KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁCH XIN LỖI CỦA ÔNG DƯƠNG NGỌC DŨNG.Vì vậy đề nghị ông Dương Ngọc Dũng phải dùng chính lời nói của mình để xin lỗi trước lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng ni Phật tử Việt Nam tại trụ sở văn phòng của Giáo hội, trước truyền thông của Phật giáo.

Qua những clip ông Dương Ngọc Dũng đã phát ngôn rất hung hăng, thể hiện sự công kích miệt thị có chủ ý. Đã có nhiều Ban Trị sự các tỉnh, thành gửi kiến nghị.

Nay Ông Dương Ngọc Dũng chỉ đánh máy vài dòng xin lỗi qua loa ký tên là xong. Nếu như vậy sau này có một “Dương Ngọc Dũng” khác tiếp tục bôi nhọ Phật giáo và xúc phạm Tăng ni, rồi chỉ cần đánh máy vài dòng xin lỗi gửi Giáo hội là xong. Nếu là một người bình thường chúng tôi sẽ không ý kiến gì, nhưng đây là một tiến sĩ về tôn giáo học, đứng lớp giảng dạy cho biết bao nhiêu thế hệ sinh viên.

Thông qua “LỜI XIN LỖI” của Ông Dương Ngọc Dũng chúng tôi cần làm rõ thêm; Thứ nhất về nội dung bố cục văn phạm không thể hiện được văn bản kiểm điểm tối thiểu, không ghi: “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc”, không ghi chủ thể “Tôi là…” “đang làm gì…ở tại đâu…?”, hay ông cho là không đáng ghi vào, làm cho lấy lệ để đối phó dư luận, lời xin lỗi của ông ấy một học sinh xem còn không phục, huống chi cả dân tộc hơn 90 triệu dân và hơn 50 triệu tín đồ Phật giáo.

Thứ hai, trong nội dung ông nêu: “trong thời gian qua Tôi có những lời phát biểu vô tình đã gây tổn thương tình cảm tôn giáo của các bậc chân tu và các Phật tử thuần thành; Tôi xin thừa nhận sai lầm vì đã phát ngôn không đúng chuẩn mực, gây ra những ngộ nhận không cần thiết. Tôi xin được thành tâm sám hối trước Tam bảo về những phát ngôn đó. Đồng thời, Tôi cam kết sẽ cẩn trọng trong các phát ngôn của mình”.

Ông Dương Ngọc Dũng không thể nói là “vô tình”, qua những clip cho thấy ông phát ngôn rất hung hăng, nặng lời chỉ trích, miệt thị một cách trắng trợn với những ngôn từ “chợ búa”. Vì vậy không thể quy chụp cho các Ban Trị sự gửi công văn kiến nghị là “ngộ nhận không cần thiết”.

Thứ ba, nếu ông Dương Ngọc Dũng thành tâm sám hối trước Tam bảo thì phải đến tại trụ sở văn phòng của GHPGVN sám hối trước lãnh đạo Giáo hội. Tam bảo là Phật, Pháp, Tăng, cho nên không thể ghi vài dòng là nói sám hối với Tam bảo, sám hối không phải là một lời văn, sám hối là một nghi thức thông qua hành động của thân, khẩu, ý để thực hiện sự thành tâm.

Điều 34, Luật dân sự 2005 có bổ sung sửa đổi 2015: Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín.
Điều 5, Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016 ( có hiệu lực 01/01/2018).
Ông Dương Ngọc Dũng đã thừa nhận mình sai thì phải xin lỗi công khai theo luật, xin lỗi công khai trước Giáo hội PGVN, xin lỗi Ban Giám hiệu nhà trường, nơi ông đang giảng dạy.
Tránh trường sau này một đối tượng khác cũng có những phát ngôn tương tự như thế, một lá thư xin lỗi như thế thì thử hỏi? Còn gì là nền sư phạm của đất nước ngàn năm văn hiến, và những điều quy định trong Hiến pháp, Pháp luật có giá trị đối với thành phần nào trong xã hội, đối tượng nào thì không cần áp dụng Pháp luật?
Kiến nghị đến Trường Đại học KHXH & NV không để ông Dương Ngọc Dũng tiếp tục đứng lớp giảng dạy sinh viên, vì tư tưởng có vấn đề, kiến thức về tôn giáo quá sai lầm (bằng chứng trong một clip ông đã bài xích và bác bỏ pháp môn tu thiền của Nhật bản, Trung Quốc, Việt Nam).
Điều mà Giáo hội và hàng triệu Phật tử đang bức xúc trước sự truyền dạy kiến thức và lối giảng dạy về Phật giáo sai lầm cho sinh viên, trong khi ông là cương vị tiến sĩ, phải chịu trách nhiệm về nội dung giảng dạy để tạo uy tín cho nhà trường và nền giáo dục của quốc gia.
Nếu tiếp tục để ông giảng dạy sẽ làm lệch lạc tư tưởng cả một thế hệ tương lai của đất nước, làm cho giới trẻ hiểu sai về tôn giáo thì vô cùng nguy hiểm.

ken và bông:

twiter:

FB:

hiepbadaoj:

ZALO:

bog:
©️video bản quyền: hiệp bá đạo
©️nhà xuất bản : hiệp bá đạo , không được reup dưới mọi hình thức

Xem thêm các bài viết Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

15 responses to HIỆP BÁ ĐẠO/KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁCH XIN LỖI CỦA ÔNG DƯƠNG NGỌC DŨNG.

 1. About the apology of Mr. Duong Ngoc Dung

  Dear:

  – Vietnam Buddhist Sangha Council

  – Ministry of Education and Training

  – Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities

  – Mr. Duong Ngoc Dung – University of Social Sciences and Humanities

  On November 4, 2019, the Vietnam Buddhist Sangha Council issued Official Letter No. 431 / CV-HDTS, Regarding the handling of offensive statements of Buddhism by Mr. Duong Ngoc Dung, Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities. , sent to the Executive Board of the Vietnam Buddhist Sangha.

  Through the letter of the Council of Directors and the apology of Mr. Duong Ngoc Dung, the Vietnam Buddhist Sangha Committee in Dak Nong province, we do not agree with the following reasons;

  Duong Ngoc Dung made a speech that defamed Buddhism while teaching students, (through clips) disparaging Chu Ton Duc leading domestic and international Buddhism, revealing the practice of Buddhism. There have been thousands of generations. The clips have spread on social networks, making thousands of monks and nuns and millions of Buddhists pressing.

  Therefore, Mr. Duong Ngoc Dung is requested to use his own words to apologize to the leaders of the Vietnam Buddhist Church, the Vietnamese Buddhist monks and nuns at the Church office, before the Buddhist media.

  Through the clips, Mr. Duong Ngoc Dung spoke very aggressively, showing intentional disdain. There have been many administrations of the provinces and cities sending petitions.

  Now Mr. Duong Ngoc Dung just typed a few lines of apology through the signed speaker is finished. If so, then another "Duong Ngoc Dung" continued to defame Buddhism and insult monks and nuns, then just type a few lines of apology to send to the Church. If we were an ordinary person we wouldn't have any idea, but this is a doctorate in religious studies, standing in the classroom teaching how many generations of students.

  Through Mr. Duong Ngoc Dung's "ACCEPTANCE", we need to clarify more; Firstly, the content of grammar layout does not reflect the minimum criticism document, does not record: "Socialist Republic of Vietnam, Independence – Freedom – Happiness", do not specify the subject "I am … "" What are you doing … where …? ", Or he thought it was not worth mentioning, making an excuse to deal with the public opinion, his apology a student still doesn't see, let alone more than 90 million people and more than 50 million Buddhists.

  Secondly, in his content, he stated: “In recent years, I have made unintentional statements that have hurt the religious feelings of sincere religious practitioners and devout Buddhists; I would like to admit that I made a mistake because I did not make a proper statement, causing unnecessary misconceptions. I would like to sincerely repent before the Three Jewels for those statements. At the same time, I pledge to be careful in my statements. ”

  Mr. Duong Ngoc Dung cannot be said to be "inadvertent", the clips show that he spoke very aggressively, severely criticized, blatantly scorned with the words "market hammer". Therefore, it cannot be attributed to the Board of Trustees for sending a petition of "unnecessary misperception".

  Third, if Mr. Duong Ngoc Dung sincerely repents before the Three Jewels, he must come to the office of the Vietnam Buddhist Sangha to repent before the Church leaders. The Three Jewels are Buddha, Dharma and Sangha, so it is impossible to write a few lines and say repentance to the Triple Jewel, penance is not a word, penance is a ritual through the actions of body, speech, and mind. perform sincerity.

  Article 34, 2005 Civil Code, amended and supplemented in 2015: The right to protection of honor, dignity and prestige.

  Article 5, Law on Religious Beliefs 2016 (effective January 1, 2018).

  Duong Ngoc Dung has admitted that he must apologize publicly under the law, publicly apologize before the PGVN Church, to the school administrators, where he is teaching.

  Avoiding the school later, another audience had the same statements, an apology letter like that, try asking? What is the pedagogy of the country of thousands of years of civilization, and the provisions of the Constitution and the Law are valid to which members of the society and to whom do they not need to apply the Law?

  The recommendation to go to the University of Social Sciences and Humanities does not allow Mr. Duong Ngoc Dung to continue teaching students, because the problematic thought, religious knowledge is too wrong (as evidenced in a clip that he chained and rejecting the practice of meditation in Japan, China, Vietnam).

  What the Church and millions of Buddhists are pressing about the transmission of false knowledge and teaching about Buddhism to students, while he is a doctorate, is responsible for the content of teaching to create prestige for schools and national education.

  Continuing to teach him would distort the idea of ​​a future generation of the country, making young people misunderstand religiously extremely dangerous.

 2. Minh Bằng. Long. Voi. Hiệp. Ba. Dao Vi loai t. S. Duong Ngoc Dũng nay Chó Ve de di Lam. Day to Chó Thiền ha Loai Nay. An phi. Cơm Của Nhà Nước Chị Chó t. S. Giay Duong Ngoc Dũng nay an cut Uống Mau Cửa Phủ Nước Việt Nam ta va lieu Bảo Ben my No Mới Không Len duos

 3. Tôi cùng suy nghĩ với tác giả bài viết. Cảm ơn anh đã nói thay tiếng nói của hàng 1.000.000 người con phật Việt Nam.

 4. Thang t. S. Giày duong Ngọc dung nay no la một loài vo học la một loài sức vật Nén phai đuổi no ve Vườn Cong dong mang cua ca nước Việt nam nay va ca nước cong mang Việt kiểu Bền Mỹ khinh no nhu một con cho con danh gia no la nha vo học la mắt day va vo van hoa

 5. Đề nghị ý kiến của B G H nhà trường trả lời về việc ông D N D xúc phạm đến phật giáo các tăng ni phật tử trước cộng đồng và xử lý như thế nào theo luật pháp

 6. Từ lời xin lỗi của ông. dũng và lời trả lời tt phật giáo rõ ràng ông dũng đựng chuyện vu khống phật pháp không riêng vn .mà cả giáo hội thế giới.Ở đây điều muốn biết hiệu trưởng trường nhân văn này ý kiến như thế nào đối với sai phạm của ông dũng.

 7. Tôi xin cảm ơn tác giả rất nhiều , Cầu mong anh có sức khỏe để anh làm sáng tỏ vấn đề , cho chúng tôi được biết , là nguyên nhân từ đâu

 8. Cảm ơn Anh chia sẻ về ông Tiến Sĩ Dương Ngọc Dũng. Chắc là muốn gây sóng gió mạng xã hội đây Anh hả

 9. Cần phải truất phế giảng dạy của ông ta. Một giảng sư dùng ngôn từ châm biếm diễu cợt tăng đoàn và phật tử khg xứng đáng là 1thầy giáo đạo đức. Ủng hộ ý kiến của Lê ngọc Hiệp 100%

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *