Giải đề Excel #13 Bảng tính tiền khách sạnYêu cầu: #tinhoccanban, #tinhocvanphong, #baitapexcel, #dethiexcel
1. Tên phòng: Dựa vào 2 phần mô tả để điền giá trị thích hợp Ví dụ: Lầu là “L2”; Dãy là “B”  Tên phòng là “Lầu 2 – Dãy B”
2. Số ngày ở = Ngày đi – Ngày đến. Nếu ngày đi bằng ngày đến thì tính 1 ngày
3. Số tuần = Số ngày ở/7 chỉ lấy phần nguyên
4. Số ngày lẻ: Là số ngày còn lại khi đổi ra tuần.
5. Thành tiền = (Số tuần * Đơn giá tuần) + (Số ngày lẻ * Đơn giá ngày). Trong đó:
 Đơn giá tuần: dựa vào Dãy tra trong Bảng phụ (Đơn giá tuần). Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng Lầu.
 Đơn giá ngày = Đơn giá tuần. Nhưng tăng thêm 10%.
6. Sắp xếp lại bảng tính theo thứ tự tăng dần của Dãy, nếu trùng thì sắp giảm theo Thành tiền.

-~-~~-~~~-~~-~-
Please watch: “Cambridge English for Marketing Student’s Book CD”

-~-~~-~~~-~~-~-

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giai-tri

One response to Giải đề Excel #13 Bảng tính tiền khách sạn

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *