CS34 (Networking1) Sử dụng HttpClient thực hiện các truy vấn HTTP (GET, POST) – lập trình C# .NETSử dụng lớp HttpClient để thực hiện các truy vấn HTTP, sử dụng phương thức GET và POST với phương thức SendAsync, thiết lập các loại Content trong HTTP Request như FormUrlEncodedContent, StringContent, MultipartFormDataContent. Sử dụng lớp Uri, Dns trong C#, kiểm tra phản hồi của Server với Ping và các thư viện về Networking trong .NET với C# #xuanthulab #xuanthulabcsharp

00:00 Khái niệm về giao thức HTTP, Http Request, Http Response
05:37 Địa chỉ Url và lớp Uri
08:25 Lớp Dns, IPHostEntry
11:28 Sử dụng Ping kiểm tra phản hồi của máy remote
12:55 Sử dụng HttpClient gửi truy vấn Get tới Http Server
19:58 Đọc các Header của Http Response, Thiết lập header cho Http Request
23:40 Đọc HttpResponseMessage bằng ReadAsByteArrayAsync
26:47 Đọc HttpResponseMessage bằng ReadAsStreamAsync
31:06 Sử dụng SendAsync của HttpClient gửi các Http Request (HttpRequestMessage)
36:06 Sử dụng HttpClient Post dữ liệu đến Http Server
37:25 Post dữ liệu Form HTML lên Server HTTP với FormUrlEncodedContent
41:29 Post dữ liệu nội dung JSON với StringContent
44:54 Upload dữ liệu phức tạp (upload file) với MultipartFormDataContent, StreamContent

☞ Subscribe :

THAM KHẢO CÁC LIST VIDEO:
– Học Docke
– Học Kubernetes
– Sử dụng SSH
– Sử dụng Git, GitHub
– Sử dụng Elasticsearch
– Lập trình Android
– Lập trình C#

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *