Cryptocurrency Trade Review #21: Lệnh Short ETH, CÁI NÊM TĂNG, kịch bản là gì?Các kiến thức phân tích để vào lệnh ETH này bao gồm:
– Xác định cái Nêm tăng
– Cây nến Shooting Star trên khung 1H và 15m của BTC và ETH
– Xác định điểm phá vỡ
– Vào lệnh và đặt giá mục tiêu
– Thiết lập Stop Loss để quản lý rủi ro
#lenhgiaodich #ETH #BTC #cryptocurrency

Xem thêm các bài viết Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

9 responses to Cryptocurrency Trade Review #21: Lệnh Short ETH, CÁI NÊM TĂNG, kịch bản là gì?

  1. Nhờ xem các video của bạn mà mình đã hàu như không còn bị lo sợ mỗi khi giá biến động nữa. Ths !

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *