Báo cáo: Xử trí cấp cứu phù phổi cấp– Diễn giả: TS. Lê Đức Nhận
– Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *