30 ពាក្យនិងប្រយោគសំរាប់អ្នកទើបរៀនភាសាចិនដំបូង / 三十個單字給剛學習中文的人/ Learning_Chinese_with_Connieផ្ដោតទៅលើការរៀនអក្សរចិនសំរាប់អ្នករៀនភាសាចិនកំរិតដំបូង

ភាសាចិនជាភាសាទន្ទេញចឹងហើយវាទាមទារឲ្យអ្នកមើលនិងសរសេរឲ្បបានច្រើនដង
#កុំភ្លេចចុចLike#subscribeដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្ថែមទៀត
#instagram ID: hong_ing01 សំរាប់ការចង់រៀនពាក្យបន្ថែមទៀត
FB:Connie Ye
Tik tok: www.tiktok.com/@yeconnie

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

12 responses to 30 ពាក្យនិងប្រយោគសំរាប់អ្នកទើបរៀនភាសាចិនដំបូង / 三十個單字給剛學習中文的人/ Learning_Chinese_with_Connie

  1. ឡោសឺ ញ៉ុមចង់រៀនពីពាក្យទៅញាំអីនៅភោជនីយដ្ឋានចិន

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *