24/3/2020 44វិធីយកឈ្នះជោគវាសនាជីវិday 1(3)krou rouy law of Universe

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/cong-nghe

6 responses to 24/3/2020 44វិធីយកឈ្នះជោគវាសនាជីវិday 1(3)

  1. ចំណុចដំបូងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឆាប់ពាល់ត្រូវអារម្មណ៍

  2. ខ្ញុំជឿច្បាប់ស្រូបទាញ់ជីវិតខ្ញុំទៅមុខល្អហើយ

  3. ជោគវាសនាខ្ញុំ គឺខ្ញុំជាអ្នកកំណត់ យេយេ

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *