✿[ ចង់មានលុយ ត្រូវស្គាល់លុយអោយច្បាស់ ]-Somethearith Din /Main ResourcesSuccessful IDEA
Change mindset, Change result.
Speaker: Somethearith Din
#Main_Resources_Successful_Mindset

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

5 responses to ✿[ ចង់មានលុយ ត្រូវស្គាល់លុយអោយច្បាស់ ]-Somethearith Din /Main Resources

  1. បើគ្រូជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញ មិនដឹងកើបលុយយ៉ាងណាទេ ជាហ៊ុនសែនទៀត 😂😂😂😂

  2. និយាយថាស្អប់លុយ គ្រាន់តែនិយាយលួងចិត្តខ្លួនឯងនៅពេលដែលខ្លួនមិនទាន់រកបានវាមិនអីទេ។ តែបើយើងនិយាយថា ក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះយើងស្អប់លុយ នោះយើងកំពុងតែគិតថាអ្នកដែលស្តាប់យើងនោះ សុទ្ធតែជាមនុស្សល្ងង់ព្រោះយើងនិយាយកុហក់ពួកគេបាន។

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *