អ្នកលើសខ្លាញ់, លើសឈាម, លើសគីឡូ, ទឹកនោមផ្អែម និងពិសាស្រាប្រឈមនឹងកើតជំងឺបេះដូង! Heart disease [2/2]អ្នកលើសខ្លាញ់, លើសឈាម, លើសគីឡូ, ទឹកនោមផ្អែម និងពិសាស្រាប្រឈមនឹងកើតជំងឺបេះដូង! Risk of heart disease
===============
អ្នកលើសខ្លាញ់, លើសឈាម, លើសគីឡូ, ទឹកនោមផ្អែម និងពិសាស្រាប្រឈមខ្ពស់នឹងកើតជំងឺបេះដូង! អាចព្យាបាលជាដាច់ឬទេ? តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច ទើបអាចព្យាបាលជំងឺបេះដូងនេះបាន Dr. Vina – Tan Indra Vina ពន្យល់លម្អិត៖
People who are overweight, hypertensive, overweight, diabetic and drink alcohol have a higher risk of heart disease! Can it be cured? What can be done to treat this heart disease? Vina – Tan Indra Vina explained in detail:

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

One response to អ្នកលើសខ្លាញ់, លើសឈាម, លើសគីឡូ, ទឹកនោមផ្អែម និងពិសាស្រាប្រឈមនឹងកើតជំងឺបេះដូង! Heart disease [2/2]

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *