អ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវស្គាល់ដឹងរឿង១០យ៉ាង បណ្ឌិត ជា ចំរើន – Traits of ManagerIn this video we want to show you about អ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវស្គាល់ដឹងរឿង១០យ៉ាង បណ្ឌិត ជា ចំរើន – Traits of Manager by Success Reveal.

ឧទ្ទេសនាម: លោកគ្រូបណ្ឌិត ជា ចំរើន

Credit to Chea Chamroeun, PhD

——————————
ស្តាប់សៀវភៅ 52ក្បាល/ឆ្នាំជាមួយមនុស្សជាងបីពាន់នាក់ផ្សេងទៀត
នៅលើ WEREAD៖
——————————

Check out our channels and group:
☛ Join SUCCESS REVEAL Facebook Group:
☛ Nivorth101:

✮✮✮✮✮ Enjoy! #SuccessReveal #បណ្ឌិតជាចំរើន

❤Watch all Success Reveal video❤

.: SUBSCRIBE for new video everyday :.

❤ Watch more videos on Success Reveal Playlists ❤
Khim Sokheng:
Siev Sophal:
Lay Lonn:
Kong Parith:
Quach Mengly:
Tang Namsrun:
Oun Sarath:
Sim Dara:
Kuy Vat:
Din Somethearith:
Hero audio book:
Hem Hema Modern Laundry:
Nourn Ork:
Soum Sambath:
Kim Heang:

© Copy Right Issues: If you don’t want any of your content like image , audio, video on our channel. Please comment below. ☺

✡ ABOUT US ✡
.: Why We create SUCCESS REVEAL channel :.
1. To inspire, Motivate, create new entrepreneur
2. Share Business knowledge, Entrepreneurship, Success
3. Free Business Education Online

Join us for Cambodia have a lots of entrepreneur by sharing the video.
We post new video everyday!

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

2 responses to អ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវស្គាល់ដឹងរឿង១០យ៉ាង បណ្ឌិត ជា ចំរើន – Traits of Manager

  1. អ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវស្គាល់ដឹងរឿង១០យ៉ាង បណ្ឌិត ជា ចំរើន
    ———————————-
    តើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរ?

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *