ហេតុអ្វីអ្នកខ្លះអាយុវែង ឯអ្នកខ្លះទៀតអាយុខ្លី | ភិក្ខុ ជួន កក្កដាWatching more videos here!!

Ven. San Pheareth:
Ven. Choun Kakada:
Ven. Phun Pheakdey:
Ven. San Sochea:
Ven. Hak Sienghai:
Ven. Kou Sopheap:
Ven. Bun Chansokhen:

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giao-duc

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *