ស្វាឪនិងស្វាកូន – សំឡេងធម៍ទេសនា គូ សុភាព | KOU SOPHEAP – Dhamma Talk For KhmerDhamma Talk For Khmer – Kou Sopheap – Khmer Sermons | សំឡេងធម៍ទេសនា គូ សុភាព – ស្វាឪនិងស្វាកូន។សូមស្តាប់សំឡេងធម៍ទេសនា បកស្រាយដោយលោកគ្រូ គូ សុភាព។

ប្រើពេលវេលាខាងក្រោមដើម្បីរំលងព័ត៌មានដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍!
Use the timeline below to skip the information that interests you!
Chapters:
0:00 ស្វាឪនិងស្វាកូន
8:11 សេកស្វានិងដំរី
10:50 សិស្សរមិលគុណគ្រូ
16:55 សង្គ្រាមមនុស្សជាមួយមូស
19:39 វិជ្ជាផ្ទាត់គ្រាប់គ្រួស
24:36 ការរាប់អានគ្នា
29:13 ការអត់ធន់
33:47 គិតខុសគិតត្រូវ
38:02 គួរឲ្យទានដល់អ្នកណា
40:47 តាមរកសេចក្ដីសុខ

Click the link below to listen to the sermon of Kou Sopheap.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់សំឡេងធម៍ទេសនា លោកគ្រូ គូ សុភាព។

Click link below for listening in the Home Page.

Click the link below to hear more sermons.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់សំឡេងធម៍ទេសនាផ្សេងៗបន្ត។

Click link below for listening in the Playlist .
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់សំឡេងធម៍ទូទៅនៅក្នុងបញ្ជីចាក់។

Click link below for listening in the community.

If you enjoy my content, please hit like and subscribe my channel for more videos!

** The purpose of creating this channel is to educate people to behave properly, to educate the spirit of the people in the way of the wise, the Buddha.
** May Buddhism be prosperous forever
** Good listening to the good will get wisdom
** Thanks for the support of this Dhamma Talk For Khmer.
** You can search for channels by typing: #DhammaTalkForKhmer
** Wish for everyone to have peace, to be happy, to have good luck, to have luck.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

2 responses to ស្វាឪនិងស្វាកូន – សំឡេងធម៍ទេសនា គូ សុភាព | KOU SOPHEAP – Dhamma Talk For Khmer

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *