ស្រាយបំភ្លឺលំហាត់ដេរីអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រសម្រាប់ថ្នាក់ទី១១​និង១២#ភាគបញ្ចប់/math for grade 12/:Chanel’Math Knowledge មានផុស Video បង្រៀន លំហាត់គណិតវិទ្យា គ្រប់មេរៀន។
ខ្ញំុបាទសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងគ្រប់ទាំង Video ទាំងអស់ផងដែរ សូមអរគុណ​ សម្រាប់ការតាមដាន់នឹងទស្សនា​ កុំភ្លេខជួយចុចsubscribe channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងណា

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/bat-dong-san

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *