សំណួរចម្លើយ(ភាគ៤) – សំឡេងធម៍ទេសនា សាន សុជា | SAN SOCHEA – Dhamma Talk For KhmerDhamma Talk For Khmer – San Sochea – Khmer Sermons | សំឡេងធម៍ទេសនា សាន សុជា – សំណួរចម្លើយ(ភាគ៤)។សូមស្តាប់ សំឡេងធម៍ទេសនា បកស្រាយដោយលោកគ្រូ សាន សុជា ។

Click the link below to listen to the sermon of San Sochea.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់ សំឡេងធម៍ទេសនា លោកគ្រូ សាន សុជា បន្ត។

Click the link below to listen more sermon.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់ សំឡេងធម៍ទេសនា ផ្សេងៗបន្ត។

]Click the link below to listen to more poems.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់ កំណាព្យអប់រំ ផ្សេងៗបន្ត

Click the link below to listen to Smoot Dhamma
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់សំឡេងធម៍ស្មូតផ្សេងៗបន្ត

Click the link below to hear more sermons.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់សំឡេងធម៍ទេសនាផ្សេងៗបន្ត។

If you enjoy my content, please hit like and subscribe my channel for more videos!

** The purpose of creating this channel is to educate people to behave properly, to educate the spirit of the people in the way of the wise, the Buddha.
** May Buddhism be prosperous forever
** Good listening to the good will get wisdom
** Thanks for the support of this Dhamma Talk For Khmer.
**For search: #DhammaTalkForKhmer
** Wish for everyone to have peace, to be happy, to have good luck, to have luck.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/am-thuc

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *