សូត្របរិត្តកំចាត់រោគ | Rim Chanra Questions and Answers 2021លោកម្ចាស់ ចន្ទប្បិយោ រីម ចាន់រ៉ា ឆ្លើយសំនួរ
-សម្តេចឱ្យវាយស្គតាមវត្តអារាម ដើម្បីក្រើនរំលឹក ទប់ស្កាត់កូវីដ ឯក្រសួងសុខាភិបាលហាមមិនឱ្យមានការជួបជុំប្រារព្ធពីធីសាសនា។
-តើព្រះបរិត្តអាចកំចាត់រោគបានឬទេ?
——————————
For More Videos
1-
-តើអ្វីជាភាពអស្ចារ្យ?
2-
-រៀនត្រាប់ឱ្យត្រូវទំនង
3-
-ព្រះអាស៊ី ព្រះអឺរ៉ុប
4-
-ទឹកសម្បថ៍គ្មានន័យ
5-
-ចោរ និងអ្នកបះបោកើតចេញពីណា?

#ToshSdabthor #RimChanra

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/am-thuc

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *