សិក្សាអនុគមន៍អ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ភាគទី4,Exponential functionសិក្សាអនុគមន៍អ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែលដែលចាប់ផ្តើមពីកម្រិតដំបូងឡើងទៅ និយាយជារួមយើងសិក្សាពីលំហាត់តូចៗងាយៗ រហូតដល់លំហាត់មានភាពសាំញ៉ាំ… ខ្ញុំសង្ឃឹមថាVideoនេះនឹងជួយដល់អ្នកសិក្សាដំបូងៗឲ្យមានមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់សិក្សាបន្តទៅទៀតជាមិនខាន…។ Thank you for clicking subscribe !!!! To get more lessons, lessons and great solutions.www.mathyangtheary.wordpress.com

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

One response to សិក្សាអនុគមន៍អ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ភាគទី4,Exponential function

  1. Subscribeបាន 674 ហើយលោកគ្រូ ជិតគ្រប់ 1k ហើយ viewបាន 2មុឺននាក់ជាង បានច្រើនណាស់លោកគ្រូ

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *