សិក្សាព្រះត្រៃបិដក វគ្គ០៧ គម្ពីទី១៤ [ Learning Tripitaka]សិក្សាព្រះត្រៃបិដក វគ្គ០៧ គម្ពីទី១៤ [ Learning Tripitaka]
…………………………….
កម្មវិធិសិក្សាព្រះត្រៃបិដក ខ្មែរ
ការសិក្សាក្នុងទីនេះ ខ្ញុំព្រះករុណាគ្រាន់តែធ្វើការអានតែប៉ុណ្ណោះ!
ហេតុដូច្នេះ បើករុណគុណម្ចាស់គ្រប់អង្គ ញោមញាតិប្រុសស្រី ចង់ឈ្វេងយល់បន្លែម អាចស្វែងរកអ្នកចេះដ៏ទៃ ដើម្បីស្តាប់បន្ថែមបាន។​
ខ្ញុំព្រះករុណសូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះកំហុសឆ្គងផង ព្រះពេលអានមានរអាករអួល ពេលខ្លះជួបពាក្យពិបាកច្រើន។

This is the one special way that could makes try to understanding about the main meaning in the Tripitaka in my language, this way I could say it’s the best to learning it.
The learning here I just read the Tripitaka following the theories of the Buddha inside the books, I won’t do a more mention to Tripitaka, because my knowledge has limited.

Thanks for always watching me!

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *