សមីការនិងវិសមីការត្រីកោណមាត្រភាគ១០ – ដោះស្រាយសមីការasin^2(x)+bsinxcosx+ccos^2(x)=d——-🌟ღ❣ FOLLOW US ❣ღ🌟——-
✔ YOUTUBE :
✔ FACEBOOK :

PLAYING ►Part 10 – សមីការនិងវិសមីការត្រីកោណមាត្រ ភាគ១០ –
🔊 More Part 🔊
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»✘•✘«««««««««««««««««««
សួស្តីប្អូនៗសិស្សានុសិស្ស! ដើម្បីងាយស្រួលដល់ប្អូនៗខ្ញុំបានដាក់ចំណេះដឹងតាមផ្នែកឃ្លីបវិដេអូនីមួយៗ។ ប្អូនៗអាចឆែកមើលចំណេះដឹងដែលប្អូនៗចង់ដឹង និងមើលវីដេអូនោះឃ្លីបដែលមានlinkវីដេអូភ្ជាប់ស្រាប់។ សង្ឃឹមថាប្អូនៗនឹងទទួលបានជោគជ័យពីឆានែលមួយនេះ!
►Part 1 – សមីការនិងវិសមីការត្រីកោណមាត្រ ភាគ១ – ត្រូវនឹងចំណេះដឹងអំពី, សមីការរាងsinx=a, លំហាត់sinf(x)=a,
►Part 2 – សមីការនិងវិសមីការត្រីកោណមាត្រ ភាគ២ – ត្រូវនឹងចំណេះដឹងអំពី, សមីការរាងsinx=a, លំហាត់sinf(x)=sing(x),
►Part 3 – សមីការនិងវិសមីការត្រីកោណមាត្រ ភាគ៣ – ត្រូវនឹងចំណេះដឹងអំពី, សមីការរាងcosx=a, លំហាត់cosf(x)=a,
►Part 4 – សមីការនិងវិសមីការត្រីកោណមាត្រ ភាគ៤ – ត្រូវនឹងចំណេះដឹងអំពី, សមីការរាងcosx=a, លំហាត់cosf(x)=cosg(x),
►Part 5 – សមីការនិងវិសមីការត្រីកោណមាត្រ ភាគ៥ – ត្រូវនឹងចំណេះដឹងអំពី, សមីការtanx=a, លំហាត់tanf(x)=a,
►Part 6 – សមីការនិងវិសមីការត្រីកោណមាត្រ ភាគ៦ – ត្រូវនឹងចំណេះដឹងអំពី, សមីការtanx=a, លំហាត់tanf(x)=tang(x),
►Part 7 – សមីការនិងវិសមីការត្រីកោណមាត្រ ភាគ៧ – ត្រូវនឹងចំណេះដឹងអំពី, សមីការacosx+bsinx=c, ដោះស្រាយសមីការacosx+bsinx=cតាមrcos(x-q)=c,
►Part 8 – សមីការនិងវិសមីការត្រីកោណមាត្រ ភាគ៨ – ត្រូវនឹងចំណេះដឹងអំពី, សមីការacosx+bsinx=c, ដោះស្រាយសមីការacosx+bsinx=cតាមតាងt=tanx/2,
►Part 9 – សមីការនិងវិសមីការត្រីកោណមាត្រ ភាគ៩ – ត្រូវនឹងចំណេះដឹងអំពី, សមីការដឺក្រេទី២នៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ, ដោះស្រាយសមីការacos^2(x)+bcosx+c=0,
►Part 10 – សមីការនិងវិសមីការត្រីកោណមាត្រ ភាគ១០ – ត្រូវនឹងចំណេះដឹងអំពី, សមីការដឺក្រេទី២នៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ, ដោះស្រាយសមីការasin^2(x)+bsinxcosx+ccos^2(x)=d,
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»✘•✘«««««««««««««««««««

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *