សន្ទនា មានពន្យល់ឃ្លា ពាក្យ ងាយយល់ English Conversation | SChBeginnerYouTube
In this video tutorial, I will teach you about
English Khmer conversation,

——
Facebook

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

5 responses to សន្ទនា មានពន្យល់ឃ្លា ពាក្យ ងាយយល់ English Conversation | SChBeginner

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *