វិធីបង្កើតគណនី WeChat ងាយស្រួល 100% – Easy to Create WeChat Account successful 100%សូមចំណាំតម្រូវការ Wechat​ មាន:
១- លេខទូរស័ព្ទ Phone Number
២- Email
៣- មានអ្នកជួយ Scan QR Code យើង
៤- ការផ្គុំរូបភាព
៥- ដាក់លេខសំងាត់ Password គឺត្រូវតែដាក់ចាប់ពី 8 ខ្ទង់ឡើង មានអក្សរ មានលេខ ឬមានសញ្ញាពិសេសផ្សេងៗ បានអាចបន្តទៅមុខទៀតបាន។

ទស្សនាវីដេអូនេះបងប្អូននិងយល់ដឹងពីៈ វិធីបង្កើតគណនី WeChat ងាយស្រួល 100% – Easy to Create WeChat Account successful 100%. This movie will show you how to easy using and registering WeChat Account for 100% success.

ដោះស្រាយចូលគណនី WeChat ពេលដូរទូរស័ព្ទឬលុបតំឡើងកម្មវិធីឡើងវិញ Solved Log In WeChat by Phone Number

Thanks for waiting our Channel, For more our videos please help to Subscribe Me.

www.youtube.com/BKHMedia
www.facebook.com/BKHMedia

02/04/2016 Subscribe 0
07/05/2017 Subscribe 3
13/06/2017 Subscribe 33
12/12/2017 Subscribe 333

For More Movie Link: How to use and register WeChat App, How to Create Wechat Account with scan QR Code, WeChat request Scan QR Code, Scan QR Code WeChat, Request to Scan QR code of Wechat, How to WeChat KH App, WeChat App Free software, Use and register account WeChat App, Smart Phone WeChat App, WeChat chat world, How to create account WeChat App with Phone Number, Wechat App QR code needed, Easy to Create Wechat Account 100%, Wechat account need emai verification, new rule Wechat account, update term and rule from China Wechat.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/bat-dong-san

10 responses to វិធីបង្កើតគណនី WeChat ងាយស្រួល 100% – Easy to Create WeChat Account successful 100%

  1. បងញុមអត់មានអីស្គែនទេតើគួរធ្វើម៉េចទៅបងទើបអាចបង្កើតបាន

  2. បងឈ្មោះចាស់យើងទាញមកវិញអត់បានហើយ ចង់បង្កើតថ្មីអត់បានទៀតធ្វើយ៉ាងមិចទៅបង!

  3. ចង់អោយបងធ្វើ videos របៀបបង្កើត account QQ តើបានទេបង ញុំពិបាកបង្កើតខ្លាំងណាស់

  4. បងឧទាហរណ៍ប្រសិនបើយើងបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទខុស ក្នុងapp foodpanda តើយើងគួរដូរបែបយ៉ាងមិុច

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *