លំហាត់ ARNm (ភាគទី១៤ ) ,ជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី១២hello
វីដេអូនីមួយៗមានការបកស្រាយ ណែនាំពីគន្លឹះសំខាន់ក្នុងការធ្វើរៀនជីវវិទ្យា និងអនុវត្តលំហាត់ផ្សេងៗ។
វីដេអូនេះ អាចជួយប្អូនៗឪ្យចេះជីវវិទ្យាបានយ៉ាងល្អ។
ចុចលើ link ខាងក្រោម ដើម្បីមើលវីដេអូនីមួយៗ ៖
-រូបមន្តគន្លឹះARNm៖
-លំហាត់អនុវត្តទី1៖
-លំហាត់អនុវត្តទី2៖
-លំហាត់អនុវត្តទី3៖
-លំហាត់អនុវត្តទី4៖
-លំហាត់អនុវត្តទី5៖
-លំហាត់អនុវត្តទី6៖
-លំហាត់អនុវត្តទី7៖
-លំហាត់អនុវត្តទី8៖
-លំហាត់អនុវត្តទី9៖
-លំហាត់អនុវត្តទី10៖
-លំហាត់អនុវត្តទី11៖
-លំហាត់អនុវត្តទី12៖
-លំហាត់អនុវត្តទី13៖
-លំហាត់អនុវត្តទី14៖
-លំហាត់អនុវត្តទី15៖
-លំហាត់អនុវត្តទី16៖
-លំហាត់អនុវត្តទី17៖
-លំហាត់អនុវត្តទី18៖
-លំហាត់អនុវត្តទី19៖
-លំហាត់អនុវត្តទី20៖
-លំហាត់អនុវត្តទី21៖
-លំហាត់អនុវត្តទី22៖
-លំហាត់អនុវត្តទី23៖
-លំហាត់អនុវត្តទី24៖
-លំហាត់អនុវត្តទី25៖
-លំហាត់អនុវត្តទី26៖
-លំហាត់អនុវត្តទី27៖
-លំហាតទី28៖
-លំហាត់ទី29៖
-លំហាត់ទី30៖
-លំហាត់ទី31៖
-លំហាត់ទី32៖
-លំហាត់ទី33៖
-លំហាត់ទី34៖
-លំហាត់ទី35៖
-លំហាត់ទី36៖
-លំហាត់ទី37៖
-លំហាត់ទី38៖
-លំហាត់ទី39៖
-លំហាត់ទី40៖
-លំហាត់ទី41៖
-លំហាត់ទី42៖
-លំហាត់ទី43៖
-លំហាត់ទី44៖
-លំហាត់ទី45៖
-លំហាត់ទី46៖
-លំហាត់ទី47៖
-លំហាត់ទី48៖
-លំហាត់ទី49៖

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giao-duc

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *