លោករិទ្ធីវង្សឡុង —-ឌឺណាស់ ហ៊ុន សែន ហៅគេទៅ តែបិទមិនឲ្យគេចូល#RithyVongLong
#KhmerOnAir
#KhmerTopNews

THE FIRST,
MAIN PURPOSE THIS CHANNEL:
I would like to say thanks to all of you come to visit my YouTube channel Khmer OnAir Top News . This Channel create for sharing Hot News, Event, Talk Show, Public Knowledge, Political Analysis happening in Cambodia to everyone live in the world. I hope you all will waiting to see all news in Cambodia and also SUBSCRIBE my channel. To help my power to do the video upload video daily.
THE SECOND,
ABOUT VIDEO QUALITIES:
I am trying to make video good quality HD to all of you and if you have quest, any idea, suggestion, recommendation, anything wrong. Please help comment bellow my video and i will feedback to all of you!!
Best Regard,
Khmer Top News

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

One response to លោករិទ្ធីវង្សឡុង —-ឌឺណាស់ ហ៊ុន សែន ហៅគេទៅ តែបិទមិនឲ្យគេចូល

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *