រៀបចំផែនការលើការកាត់បំណែកទីផ្សារ កំណត់ទីផ្សារគោលដៅ និងកំណត់ជំហរ (ផ្នែកទី២)រៀបចំផែនការលើការកាត់បំណែកទីផ្សារ កំណត់ទីផ្សារគោលដៅ និងកំណត់ជំហរ (ផ្នែកទី២)
Planning Segmentation, Targeting, and Positioning (Part 2)

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giao-duc

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *