រឿងសេកសោមបណ្ឌិត​ by លោកម្ចាស់គ្រូ ជួន កក្កដា,choun kakada 2021These video is for teaching Buddha’s​​ advice by venerable Choun Kakada

more videos

02,02,2020 ព្រះធម្មទេសនាគ្រេពីរ ដោយ long sopheap new

កើតចាស់ឈឺស្លាប់មិនទៀង,ព្រះធម្មទេសនា ដោយ choun kakada new, ជួន កក្កដា, 015 555 955

29,01,2020 ប៑ុត សាវង្ស ព្រះធម្មទេសនា, buth savong, dharma and life 168

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

2 responses to រឿងសេកសោមបណ្ឌិត​ by លោកម្ចាស់គ្រូ ជួន កក្កដា,choun kakada 2021

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *