មេរៀនទី​9 #វិធីគុណ ភាគ7 #ការ​គុណចំនួន​មាន​លេខ​2ខ្ទង់នឹង​1ខ្ទង់មានត្រាទុកវីដេអូនីមួយៗបានតម្រៀបចូលក្នុងបញ្ជីចាក់(មើល)ផ្សេងៗគ្នាទៅតាមក្រុម មុខវិជ្ជា ថ្នាក់ លំដាប់មេរៀន ។ល។ ដើម្បីងាយនឹងរកមើលសិក្សា។ វីដេអូទាំងអស់នេះបានទាញយកពីហ្វេសប៊ុកក្រសួងអប់រំ ក្នុងបំណងតែចែករំលែកប៉ុណ្ណោះ យ៉ាងណាៗសូមអធ្យាស្រ័យផង
Like and sub if you wish to see more សូមអរគុណ!
#គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣
#គណិតវិទ្យា #ថ្នាក់ទី៣
#LeabVathana2012
#វឌ្ឍនាវុឌ្ឍិ VathanaVuth
#GradeG3
#MathG3
#say #no #to #covid
#គណិតថ្នាក់ទី៣
#គណិតទី៣
#ChhaiLeab

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *