មេរៀនទី១ ការប្រើប្រាស់ Powerpoint ធ្វើជារូបភាពផុស┃បច្ចេកវិទ្យា ITCProgram┃បច្ចេកវិទ្យា ITCProgram

—–Welcome to Learning #Engthaitbyko Channel.
☞On This Channel, We Will Practice Improve Our Thai Language.
This is a Channel Teaching Thai from the very basic to the advanced levels.
◆Please click Subscribe to get the lessons immediately•
YouTube :
FB Page :
Facebook :
———————-KeyWords——————————–
ថ្នាក់រៀនភាសាថៃl អង់គ្លេសl ប្រែសៀវភៅl ប្រែកាសែតl រៀនភាសាបរទេសពីកំរិតទាបទៅកំរិតខ្ពស់.
#engthaitbyko : #រៀនភាសាថៃ #thaibyko #englishbyko
———————————————
Related with Links Video┃Please Click Here: ចុចទីនេះនឹងមានមេរៀនជាច្រើន
ជំពូកវេយ្យាករណ៌:
ប្រែអត្តបទកាសែតថៃ:
ពាក្យកាសែតថៃខ្មែរ:
ពាក្យឃ្លាប្រយោគកាសែត:
ប្រែអត្ថបទថៃទូទៅ:
ពាក្យប្រែតាមសៀវភៅ:
ពាក្យអង់គ្លេសថៃខ្មែរ:
Study Thai online:
ภาษาพาที ป.๑:
เรียนภาษาไทย ป.๒.๑:
ភាសាថៃថ្នាក់ទី១:เล่ม๑:
KhmerITCom:
Install Windows :
Thank you So Much for your watching┃I Bliss All of You Good Luck!
————————————————————–
Thank you So Much for your watching┃I Bliss All of You Good Luck!

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

One response to មេរៀនទី១ ការប្រើប្រាស់ Powerpoint ធ្វើជារូបភាពផុស┃បច្ចេកវិទ្យា ITCProgram

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *