មានសត្រូវជាបណ្ឌិត ប្រសើរជាងមានមិត្តជាពាល | ផុន ភក្តី Phun Phakdayមានសត្រូវជាបណ្ឌិត ប្រសើរជាងមានមិត្តជាពាល
សម្តែងដោយៈ ភិក្ខុផលធរោ ផុន ភក្តី Phun Phakday
នំាមកជូនជាធម្មទានដោយៈ Khmer Buddhism

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *