មនុស្សពាក់កណ្តាល និងមនុស្សពេញលេញ ភាគ១សត្វបើវាស៊ី វាត្រឹមតែស៊ី។ សត្វបើវាដើរ វាត្រឹមតែដើរ។សត្វបើវ រួមភេទ វាត្រឹមតែ រួមភេទ។
ប៉ុន្តែ មនុស្សវិញ បើគេដើរ គេដឹងខ្លួនថាដើរថែមទៀត។ បើមនុស្សគិត គេដឹងខ្លួនថាគេកំពុងតែគិតថែមទៀត។ បើមនុស្សព្រួ គេដឹងខ្លួនថាគេកំពុងតែព្រួយថែមទៀត។
មនុស្សលើសពីសត្វ ត្រង់មានសតិដឹងនេះឯង។ ប៉ុន្តែមនុស្សជាតិ៩០% ពុំទាន់ប្រើ សមត្ថភាពសតិដឹងដែលមានស្រាប់ក្នុងខ្លួននេះនៅឡើយ ខ្ញុំចាត់ថា ជាមនុស្ស ពាក់កណ្តាល។ មនុស្សពេញលេញ គឺមនុស្សដែលបានស្គាល់សតិដឹងក្នុងខ្លួន ស្គាល់មនុស្ស ពិតក្នុងខ្លួន ក្លាយជាសតិដឹង ប្រើប្រាស់សតិដឹង។

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *