ព្រះពុទ្ធសាសនានិងព្រហ្មញ្ញសាសនា – សំឡេងធម៍ទេសនា សាន ភារ៉េត | SAN PHEARETH – Dhamma Talk For KhmerDhamma Talk For Khmer – San Pheareth – Khmer Sermons | សំឡេងធម៍ទេសនា សាន ភារ៉េត – ព្រះពុទ្ធសាសនានិងព្រហ្មញ្ញសាសនា។សូមស្តាប់សំឡេងធម៍ទេសនា បកស្រាយដោយលោកគ្រូ សាន ភារ៉េត ។

Click the link below to listen to the sermon of San Pheareth.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់សំឡេងធម៍ទេសនា លោកគ្រូ សាន ភារ៉េត បន្ត។

Click the link below to listen more sermon.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់សំឡេងធម៍ទេសនា ផ្សេងៗបន្ត។

Click link below for listening in the Playlist .
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់សំឡេងធម៍ទូទៅនៅក្នុងបញ្ជីចាក់។

If you enjoy my content, please hit like and subscribe my channel for more videos!

** The purpose of creating this channel is to educate people to behave properly, to educate the spirit of the people in the way of the wise, the Buddha.
** May Buddhism be prosperous forever
** Good listening to the good will get wisdom
** Thanks for the support of this Dhamma Talk For Khmer.
** You can search for channels by typing: #DhammaTalkForKhmer
** Wish for everyone to have peace, to be happy, to have good luck, to have luck.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

One response to ព្រះពុទ្ធសាសនានិងព្រហ្មញ្ញសាសនា – សំឡេងធម៍ទេសនា សាន ភារ៉េត | SAN PHEARETH – Dhamma Talk For Khmer

  1. ច្បាស់ណាស់លោកបងសម្ដែង អំពីព្រះពុទ្ធសាសនា និង ព្រហ្មញ្ញសាសនា បែកចែកច្បាស់លាស់ខ្ញុំកុណាយល់ច្បាស់ហើយ

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *