ព្រះបាទធម្មាសោកបញ្ជាឲ្យភិក្ខុសង្ឃធ្វើឱបោសុទ្ធកម្ម និងប្អូនព្រះបាទធម្មាសោកបញ្ជាឲ្យភិក្ខុសង្ឃធ្វើឱបោសុទ្ធកម្ម និងប្អូន

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *