ពុទ្ធសាសនា ថ្នាក់ឆ្នាំទី២​ (កម្រិតពុទ្ធិកបឋមសិក្សា) មេរៀនទី៥ ពុទ្ធវចនៈ ៨៤០០០ ព្រះធម្មក្ខន្ធ (តចប់)អគ្គាធិការដ្ឋានពុទ្ធិកសិក្សាជាតិ
ផ្នែកពុទ្ធិកបឋមសិក្សា និងធម្មវិន័យ
កម្មវិធីសិក្សាពីចម្ងាយ (E-Learning)
មុខវិជ្ជា ពុទ្ធសាសនា ថ្នាក់ឆ្នាំទី២
មេរៀនទី៥ ពុទ្ធវចនៈ ៨៤០០០ ព្រះធម្មក្ខន្ធ (តចប់)
បង្រៀនដោយ លោកគ្រូ ពេញ ពៅ
៊ជាគ្រូឧទ្ទេសមកពីសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាកម្ពុជរដ្ឋវត្តវារិន្ទព្រែកលៀប

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/bat-dong-san

One response to ពុទ្ធសាសនា ថ្នាក់ឆ្នាំទី២​ (កម្រិតពុទ្ធិកបឋមសិក្សា) មេរៀនទី៥ ពុទ្ធវចនៈ ៨៤០០០ ព្រះធម្មក្ខន្ធ (តចប់)

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *