ពុទ្ធប្បវត្តិ ថ្នាក់ឆ្នាំទី៣ (កម្រិតពុទ្ធិកបឋមសិក្សា) មេរៀនទី៦ បរិនិព្វានបរិច្ឆេទទី២៣ (ភាគទី៤)អគ្គាធិការដ្ឋានពុទ្ធិកសិក្សាជាតិ
ផ្នែកពុទ្ធិកបឋមសិក្សា និងធម្មវិន័យ
កម្មវិធីសិក្សាពីចម្ងាយ (E-Learning)
មុខវិជ្ជា ពុទ្ធប្បវត្តិ ថ្នាក់ឆ្នាំទី៣
មេរៀនទី៦ បរិនិព្វានបរិច្ឆេទទី២៣ (ភាគទី៤)
បង្រៀនដោយ លោកគ្រូ ពេញ ពៅ
៊ជាគ្រូឧទ្ទេសមកពីសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាកម្ពុជរដ្ឋវត្តវារិន្ទព្រែកលៀប

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/bat-dong-san

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *